Beginselverklaring
Dit is de JOVD

Beginselverklaring

In onze beginselverklaring staat kort en krachtig waar de JOVD voor staat en hoe wij als jonge liberalen tegen de samenleving aankijken. Hierbij staan de drie kernwaarden van het liberalisme—vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid—centraal.

Vrijheid

Vrijheid is de centrale waarde van het liberalisme. Voor een optimale individuele ontplooiing zijn zowel immateriële als materiële vrijheid onmisbaar. Een ieder moet het recht hebben zich een mening te vormen en deze uit te dragen, een levensovertuiging aan te hangen en te doen en laten naar eigen goeddunken. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit zijn hierbij van groot belang. Verder moet een ieder vrij zijn om goederen te vergaren, in eigendom te hebben en naar eigen keuze en inzicht aan te wenden. Ten slotte moet de maatschappij zo georganiseerd zijn dat maatschappelijke krachten en processen zo vrij mogelijk worden gelaten. Hierdoor zal de maatschappij een zo groot mogelijke mate van spontaniteit en dynamiek kennen, opdat het indivdu maximale keuzevrijheid en ontwikkelingskansen heeft.

De centrale waarde vrijheid kan echter alleen bestaan in samenhand met de waarden verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid.

Verdraagzaamheid

Ieder individu is gelijkwaardig. Gelijkwaardig betekent echter niet gelijk. De natuur en de omgeving van het individu geven aanleiding tot onderlinge verschillen> Een streven om deze menselijke verschillen te egaliseren of te veronachtzamen is een ontkenning van de menselijke waardigheid. Gelijkwaardigheid van individuen brengt met zich mee dat de vrijheid van de een zijn begrenzing vindt in de vrijheid van de ander. Alhoewel de mensen een op zichzelf staand wezen is, leeft hij in gemeenschap met anderen. Er is dus sprake van vrijheid in gebondenheid. Aan andersdenkenden moet voldoende ruimte geboden worden om hun anders te zijn te kunnen toebrengen door hun vrijheidsbeleving te verhinderen of te beperken. Deze verdraagzaamheid vormt de basis voor een waarlijk vrije maatschappij.

Verantwoordelijkheid

Het individu is voor het heden en voor de toekomst zowel verantwoordelijk voor zijn eigen bestaan en de consequenties van zijn handelen, als voor het welzijn van anderen in de maatschappij. Hij heeft de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor mensen die niet zelf in een menswaardig bestaansminimum kunnen voorzien. Voor kinderen in de leerplichtige leeftijd strekt deze verantwoordelijkheid zich tevens uit tot het bieden van voldoende hoogwaardig onderwijs in de vorm van een leerplicht. Aldus wordt voorkomen dat hulpbehoevenden het perspectief van een individuele vrijheidsbeleving geheel onthouden wordt en blijft gelijkheid van kans gewaarborgd.