Privacybeleid

De JOVD staat voor de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Het onderhavige privacybeleid is van toepassing op alle handelingen van, en ieder contact met de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, kantoorhoudende aan het Lange Voorhout 12, 2514 ED te ’s Gravenhage, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40408489.

Jouw privacy is ons speerpunt

Sinds jaar en dag staat de JOVD voorop als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Privacy is één van de speerpunten waar onze vereniging als liberale waakhond zowel in de samenleving als binnen onze organisatie naar streeft.

Over jouw privacy mogen geen onduidelijkheden bestaan. Op deze pagina vind je alles rondom dit onderwerp. In onze privacyverklaring vertellen we je precies hoe we omgaan met persoonlijke gegevens, hoe we gegevens verzamelen, over hoe we die gebruiken en hoe lang we de gegevens bewaren.

Begripsbepalingen

De volgende definities zijn van toepassing binnen deze privacyverklaring:

 • Jovd de rechtspersoon Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie, gevestigd aan het Lange Voorhout 12, 2514 ED te 's-Gravenhage. Dossiernummer 40408489 in het handelsregister;
 • Privacyverklaring: deze verklaring omtrent de verwerking en beheer van persoonsgegevens;
 • Betrokkene: leden, abonnees, donateurs, deelnemers aan activiteiten, iedere gebruiker van de Website;
 • Derde: ieder, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd is om Persoonsgegevens te Verwerken;
 • Website: de website onder domeinnaam www.jovd.nl en alle daaraan gekoppelde sub-domeinen.
 • Webshop: de omgeving op de Website waarin producten en diensten worden verkocht.

Bewustwording

Een significant aspect van het privacybeleid van de JOVD is de bewustwording van Betrokkenen op de rechten die zij hebben met betrekking tot, en de maatregelen die worden getroffen ter bescherming van, de persoonsgegevens die zij aan de JOVD verstrekken. De JOVD zal blijvende maatregelen nemen om de hoogste privacynormen in haar organisatie te hanteren.

Welke gegevens worden door de JOVD verwerkt?

 • In de Privacyverklaring staat beschreven hoe de JOVD de persoonsgegevens van Betrokkenen verwerkt.
 • De persoonsgegevens die ten minste door de JOVD worden verwerkt zijn:
  • Voor- en achternaam;
   Voor en achternaam zijn nodig om een lid te kunnen identificeren bij naam.
  • Adresgegevens;
   De adresgegevens van Betrokkenen worden in zeer enkele gevallen toegepast om Betrokkenen brieven te sturen. Tevens worden adresgegegevens gebruikt om bestellingen in de Webshop bij Betrokkenen thuis te laten bezorgen.
  • Geboortedatum;
   Tussen de leeftijden van 14 tot en met 31 jaar kan men een lidmaatschap aangaan bij de JOVD. Om te weten of een individu in deze leeftijdscategorie valt hebben wij de geboortedatum van ieder lid nodig. De JOVD is tevens verantwoordelijk toezicht te houden op minderjarige leden.
  • E-Mailadres;
   Het e-mailadres wordt gebruikt om het lidmaatschap te bevestigen, uitnodigingen te sturen congressen, algemene en afdelingsvergaderingen en om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de vereniging. Leden ontvangen op het aangegeven e-mailadres tevens de berichten over nieuwe edities van Wiegelweb. Voor bestuurders, trainers, projectgroepsleden en commissieleden worden de e-mailadressen gebruikt om JOVD e-mailaliassen toe te wijzen.
  • Telefoonnummer;
   Telefoonnummers worden soms gebruiktom nieuwe leden welkom te heten binnen de vereniging of om ze te contacteren voor een (afdelings)activiteit.
  • Bankrekeningnummer;
   De bankrekeningnummer (IBAN-nummer) hebben wordt gebruikt om met een automatische incasso de jaarlijkse contributie of donatie bij een lid of donateur respectievelijk af te schrijven.
  • Correspondentie;
   Om te kunnen bevestigen dat leden zich werkelijk bij de vereniging hebben aangemeld, wijzigingen hebben aangevraagd of een verzoek hebben gedaan tot uitschrijven, bewaren wij hiervan de correspondentie. Deze historie is gekoppeld aan het ledenprofiel.
  • Transacties;
   Betaling van contributie, donaties en abonnementen over de wettelijke periode van 7 jaar. Dit is ten behoeve van de financiële administratie van de JOVD en Club '49.
  • Bestuursfuncties;
   Leden met bestuursfuncties dienen speciale rechten te verkrijgen tot de website en gekoppeld te worden aan specifieke e-mailaliassen. Om de juiste toegangsrechten in bepaalde systemen te geven, houdt de JOVD de afdelingsbestuursleden nauwlettend bij.
 • Additionele persoonsgegevens die door de JOVD (ten behoeve van specifieke activiteiten) worden verwerkt zijn:
  • Geslacht;
   Het geslacht wordt enkel gevraagd bij activiteiten waarin dit significant wordt geacht. Een voorbeeld daarvan zijn activteiten waarvoor slaapplekken verzorgt worden.
  • Medische gegevens;
   Wanneer een lid specifieke medische behoeftes of dieetwensen heeft die voor het lid mogelijk een belemmering kunnen vormen tijdens activiteiten, dan wordt hier door onze organisatie rekening mee gehouden. Zodoende worden deze gegevens bij aanmelding opgevraagd en op vertrouwlijke basis meegenomen om de activiteit zo toegankelijk mogelijk te maken.
 • Indien een Betrokkene een VVD - JOVD combilidmaatschap is aangegaan, dan heeft de JOVD tevens inzicht in:
  • VVD-lidnummer;
   Het VVD-lidnummer wordt enkel gebruikt om combileden in de ledenadministratie te identificeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De JOVD verwerkt persoonsgegevens die vanwege haar aard binnen artikel 16 van de wet bescherming persoonsgegevens kunnen worden gekwalificeerd als Bijzondere persoonsgegevens. De JOVD verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van haar leden:

 • Politieke voorkeur;
  Door een lidmaatschap aan te gaan bij de JOVD, verklaart de Betrokkene indirect het liberale gedachtegoed te onderschrijven;
 • Betrokkenen jonger dan 16 jaar.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. De JOVD raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien onverhoopt gegevens over jongeren onder de 16 jaar door de JOVD zijn verzameld zonder toestemming van een ouder of voogt, dan kan contact worden opgenomen met de JOVD via [mailto:privacy@jovd.nl]privacy@jovd.nl.

Deze gegevens kunnen resulteren in discriminatie of een ander nadeel voor Betrokkenen. De Betrokkene dient zich bewust te zijn van de gevoeligheid van deze gegevens en geeft, door in te stemmen met deze Privacyverklaring, dan ook expliciet toestemming voor de verwerking van deze vorm van persoonsgegevens.

Op activiteiten van de JOVD kunnen visueel beeldmateriaal, zoals foto’s en films, worden gemaakt. Door deelname aan deze activiteiten doen Betrokkenen afstand van hun portretrecht. Door in te stemmen met deze privacyverklaring, geeft de Betrokkene de JOVD expliciet toestemming voor het verwerken en publiceren van dit beeldmateriaal.

Vergaren en toepassen van persoonsgegevens

 • De JOVD verzamelt persoonsgegevens van een Betrokkene wanneer de desbetreffende Betrokkene deze persoonsgegevens via de Website of op een andere manier aan de JOVD heeft doorgegeven. Voorbeelden hiervan zijn;
  • de Betrokkene meldt zich aan als lid bij de JOVD en verstrekt hierbij persoonsgegevens ten behoeve van de inschrijving en communicative doeleinden;
  • de Betrokkene meldt zich aan als donateur bij donateursnetwerk Club’49 en verstrekt hierbij persoonsgegevens ten behoeve van de transactie, communicatieve doeleinden en een vermelding in het financieel jaarverslag (indien toestemming hiervoor is gegeven);
  • de Betrokkene neemt contact op met de JOVD voor het vergaren van informatie betreffende producten en diensten van de JOVD;
  • de Betrokkene doet een bestelling in de Webshop van de JOVD en verstrekt hierbij gegevens ten behoeve van de facturatie.
  • de Betrokkene meldt zich aan voor een activiteit en verstrekt hierbij gegevens betreffende geslacht en benodigde medische gegevens.
 • De JOVD gebruikt deze persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor de Betrokkene de persoonsgegevens aan de JOVD heeft verstrekt:
  • Als de Betrokkene zich aanmeldt als lid of donateur van de JOVD, gebruikt de JOVD de persoonsgegevens voor het voeren van de ledenadministratie en voor het verlenen van de aan het lidmaatschap gekoppelde diensten.
  • Als de Betrokkene zich aanmeldt als donateur van Club '49, gebruikt de JOVD de persoonsgegevens voor de donateursadministratie en voor het verlenen van de daaraan gekoppelde diensten.
  • Als de Betrokkene de JOVD om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt de JOVD de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
  • Als de Betrokkene een bestelling doet, gebruikt de JOVD de persoonsgegevens om de bijbehorende transactie te voltooien en te bevestigen.

Verder gebruikt de JOVD de persoonsgegevens van haar Betrokkenen om hen op de hoogte te houden van de laatste mededelingen en nieuwe edities van Wiegelweb. Tevens worden de gegevens gebruikt om interessante trainingsmogelijkheden en potentieel interessante acitivteiten aan de desbetreffende Betrokkene kenbaar te maken. Indien de Betrokkene hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met de JOVD via privacy@jovd.nl.

Ten slotte verwerkt de JOVD ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die vereist zijn vanuit de wet financiering politieke partijen.

Wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

 • De Betrokkene heeft recht op inzage, aanpassing, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG.(1)
 • Indien de Betrokkene van één van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Betrokkene vragen heeft over het Privacybeleid kan de Betrokkene de JOVD bereiken via de contactinformatie opgeven bij de omschrijving van Verantwoordelijke.
 • Betrokkenen kunnen zich afmelden voor de algemene elektronische berichtgeving vanuit de JOVD door een verzoek hiertoe te zenden aan secretaris@jovd.nl. Tevens kan men zich uitschrijven middels een uitschrijflink aan de bodem van de toegezonden e-mail.

Bewaartermijn

De JOVD bewaart persoonsgegevens van leden en donateurs tot een periode van maximaal 7 jaar na het einde van het lidmaatschap, dan wel de laatste donatie aan Club '49 repectievelijk.

Meldingenregister

De JOVD heeft haar gegevensverwerking aangemeld bij de toezichthouder op het gebied van de privacywetgeving, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over deze melding is te vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl in het 'Meldingenregister'.

Verstrekking gegevens aan derde partijen

De JOVD zal de persoonsgegevens van haar Betrokkenen nooit aan derden verstrekken, behalve als:

 • De verstrekking geschiedt aan een door de JOVD voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker. In dergelijke gevallen is de JOVD met de verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de garantie wordt gegeven dat erop toe wordt gezien dat de verwerker adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft getroffen om persoonsgegevens conform de hoogste privacystandaarden uit te voeren;
 • De JOVD op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde (overheids-)instanties.

Cookies

De JOVD maakt gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden gebruikt om handelingen voor de Betrokkene te vergemakkelijken en/of om een bepaalde functionaliteit te bewerkstelligen. Tevens bieden zij informatie voor websitebeheerders ter verbetering van hun diensten. De JOVD gebruikt haar cookies voor het verzamelen van statistieken over het website gebruik. Meer over ons cookieprotocol wordt binnenkort op de website gepubliceerd.

Beveiliging

De JOVD heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Betrokkenen te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Meer informatie over de beveiliging is op te vragen via privacy@jovd.nl.

(1)VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)