Belastingen en de staatskas

Belastingen en de staatskas

Vlaktaks

"Alle aftrekposten, toeslagen en heffingskortingen moeten worden vervangen door één algemene arbeidskorting."

Nederland heeft financieel gezien een zeer ingewikkeld stelsel. Voor ieder probleem is in Nederland een toeslag bedacht, voor iedere kans is een korting bedacht. Volgens de JOVD kan en moet dit veel eenvoudiger. Het rondpompen van geld is namelijk niet lucratief. Daarnaast bevordert een eenvoudig belastingstelsel de economische groei.

De JOVD pleit voor een vlaktaks met forse belastingvrije voet. Daarnaast moeten alle aftrekposten, toeslagen en heffingskortingen vervallen, met uitzondering van één algemene arbeidskorting. Deze korting zorgt ervoor dat er een minimumbestaansniveau wordt gegarandeerd en dat er een prikkel ontstaat om vanuit een uitkeringssituatie aan het werk te gaan.

aangepast op 23 augustus 2019

Belastingen voor ondernemingen

"De dividendbelasting moet worden afgeschaft."

Er geldt een zeer ingewikkeld financieel stelsel voor ondernemers en bedrijven. Dit moet vereenvoudigd worden.

De JOVD vindt dat dividenden belastingvrij uitgekeerd moeten kunnen worden. Omdat de winst van een bedrijf al wordt belast met vennootschapsbelasting is er volgens de JOVD geen noodzaak om het uitkeren van de winst nog eens te belasten. De JOVD vindt het niet erg als na het afschaffen van de dividendbelasting de vennootschapsbelasting ter compensatie wordt verhoogd. Het gaat hierbij dus niet om een belastingverlaging, maar een vereenvoudiging.

Naast het afschaffen van de dividendbelasting pleit de JOVD ook voor het afschaffen van belastingen op 'aanmerkelijk belang aandelen'. Deze belastingen zijn immers altijd bovenop een eerder belaste winst of eerder belast inkomen. 'Box 2' houdt daarmee op te bestaan.

De vermogensrendementsheffing is een noodzakelijk kwaad. Ondanks dat dit feitelijk een dubbele belasting is en de JOVD in principe tegen dubbel belasten is, bevordert deze belasting consumptie en investeringen gigantisch. Aangezien stilstaand geld dodelijk is voor economische groei is het daarom van belang dat er belasting op vermogen geheven moet worden.

aangepast op 23 augustus 2019

Accijnzen

"Accijns mag niet als melkkoe worden gebruikt, om een gat in de begroting te dichten."

De JOVD is voorstander van een geheel nieuw stelsel voor accijnzen. De JOVD pleit ervoor dat accijnzen kostendekkend gemaakt worden, waardoor ze niet langer als melkkoe voor de schatkist gebruikt kunnen worden.

Het CPB wordt dan gevraagd van een aantal zaken, zoals roken, brandstof, alcohol en legale drugs, de maatschappelijke kosten te schatten. Gedeeld door het aantal verkochte eenheden per maand kan de accijns dan worden vastgesteld.

Dit betekent dat er alleen nog accijnzen geheven kan worden op producten die daadwerkelijk financieel schadelijk zijn voor de samenleving. De opbrengsten worden dan ook gebruikt om de schade door de producten te dekken. Tevens kan de overheid de accijns nooit meer als melkkoe gebruiken, om een gat op de begroting te dichten.

aangepast op 23 augustus 2019

BTW

"De JOVD pleit voor één btw-tarief."

Het stelsel met drie BTW-tarieven is onnodig ingewikkeld. Het is lastig om een duidelijke grens tussen deze gebieden aan te geven, waardoor het onderscheid tussen het laagtarief en het hoge tarief niet vol te houden valt. Een bekend voorbeeld is de kindersurprise, die voor een deel onder het laagtarief valt en voor een deel, vanwege de verrassing in het ei, in het hoge tarief.

De JOVD pleit dan ook voor een vlakke BTW, met slechts één tarief voor alle goederen die tussen het huidige lage en hoge tarief ligt. Geneesmiddelen blijven dan vrijgesteld van BTW.

aangepast op 23 augustus 2019

Belastingen op schenken en erven

"Schenkingen en erfenissen dienen niet dubbel te worden belast."

De JOVD is tegenstander van belastingen op schenkingen en erfenissen. Deze moeten zo snel mogelijk geheel worden afgeschaft. Dit omdat deze belastingen per definitie dubbele belastingen zijn: bij het verkrijgen van het geld door de erflater of overdrager is al belasting betaald, en bij het bewaren van het geld eveneens. Een derde belastingtarief op dit geld is daarom onwenselijk.

aangepast op 23 augustus 2019

Overheidsfinanciën

Door de financiële crisis en de economische malaise die daarop volgde is de Nederlandse overheidsschuld met bijna 100 miljard euro toegenomen. De staatsschuld drukt ieder jaar zwaar op de begroting, en hangt als een molensteen om de nek van volgende generaties. In economisch slechte tijden is het niet te voorkomen dat er een begrotingstekort ontstaat, maar het is van het grootste belang dat dit tekort zo klein mogelijk gehouden wordt. In economisch gunstige tijden moet er voldoende aandacht zijn voor het verkleinen van de staatsschuld. Meevallers moeten dan worden gebruikt om onze schuld in te lossen. Het afbouwen van de staatsschuld zorgt ervoor dat de overheid ons geld beter kan besteden.