De oude dag

De oude dag

AOW

"Het AOW-systeem moet langzaamaan worden afgebouwd."

Door de toenemende vergrijzing staat het omslagstelsel onder druk. Jonge generaties zullen steeds grotere lasten moeten dragen om de AOW van ouderen te kunnen financieren. Het gehele systeem van collectieve voorzieningen staat daardoor onder druk.

De JOVD spreekt zich daarom uit voor het laten vervallen van de AOW. Wanneer ouderen niet kunnen rondkomen na het bereiken van het 67e levensjaar, kan men een beroep doen op de bijstand. De beëindiging van de AOW dient te gebeuren middels het langzaam afbouwen van dit systeem. Door middel van de door de JOVD gewenste herziening van de pensioenen kan het inkomensverschil worden opgevangen.

aangepast op 22 augustus 2019

Pensioen

Er dient een herziening van het pensioenstelsel plaats te vinden. Dit houdt in dat de huidige verplichting tot het betalen van pensioenpremies dient te worden vervangen door een algemene spaarplicht, die ook geldt voor ZZP’ers.

Werkgevers houden bij dit systeem een bedrag in en storten dit op een spaarrekening van de werknemer. De werknemer heeft hierbij de vrije keuze bij welke erkende pensioenuitvoerder het geld wordt ondergebracht. Het exorbitante aantal werkgever- of sectorgebonden pensioenfondsen zal mede door deze maatregel worden teruggedrongen, wat de efficiëntie van het hele systeem ten goede zal komen.

Daarnaast moet het makkelijker zijn om, binnen de grenzen van een vergunning, toe te treden tot de markt van pensioenuitvoerders.

Nederlanders krijgen, binnen bepaalde grenzen, de vrijheid om te kiezen wanneer hun pensioen ingaat, alsmede de vrijheid om meer dan het wettelijke minimaal verplichte pensioen te sparen.

De overgang tot een nieuw systeem noopt tot een goede overgangsregeling; reeds opgebouwde rechten worden niet aangetast. Echter, op vrijwillige basis mag men wel besluiten om bestaande rechten onder te brengen in het nieuwe systeem.

Werkenden met een hypotheek kunnen hun pensioenpremie gebruiken om hun hypotheek mee af te lossen, mits zij verzekerd zijn van een zelfgespaard minimumpensioen. Het niveau van dit minimumpensioen zal het bijstandsniveau zijn. Een belegging in het eigen huis of een belegging via een pensioenfonds zijn namelijk in die zin gelijk, dat beide soorten vermogen afhankelijk zijn van de grillen van de markt.

aangepast op 22 augustus 2019