De oude dag

De oude dag

Een individueler pensioensysteem

• De JOVD is voorstander van een pensioensysteem met persoonlijke pensioenspaarpotten, waarbij men zelf de keuze kan maken voor een pensioenuitvoerder, die dus niet langer automatisch sectorgebonden zal zijn. Deze persoonlijke pensioenspaarpotten geven meer duidelijkheid en keuzevrijheid, omdat duidelijker is wat er gespaard is voor het eigen pensioen en welk maandbedrag na pensionering verwacht kan worden.

• In het voorgestelde pensioenstelsel zou een spaarplicht gelden om ervoor te zorgen dat het principe van een sociaal stelsel behouden blijft er dus daadwerkelijk gespaard wordt voor de oude dag. In plaats van een doorsneepremie zou de spaarplicht moeten bestaan uit een premie die rekening houdt met het feit dat werknemers tijdens hun werkzame leven meestal meer gaan verdienen. Daarnaast zou het mogelijk moeten zijn in overleg met een adviseur te besluiten een
premievakantie in te lassen.

• Na raadplegen van een adviseur moet keuzevrijheid mogelijk zijn bij de uitbetaling van het pensioen, bijvoorbeeld een hoger bedrag vlak na pensionering, of het vervroegen dan wel uitstellen van het moment van uitbetaling.

aangepast op 12 maart 2020

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Voor de algemene financiële ondersteuning tijdens de oude dag blijft de AOW wat de JOVD betreft bestaan, waarbij de ingangsleeftijd dient te stijgen met de levensverwachting om het stelsel ook betaalbaar te houden. Wel acht de JOVD het van belang dat het stelsel ook recht doet aan zwaardere beroepen, waar werken tot bijvoorbeeld zeventig jaar niet realistisch is.

• De JOVD bepleit een AOW-uitkering die gekoppeld is aan sector en functie: voor beroepen die zwaarder zijn, te bepalen op basis van arbeidsongeschiktheidscijfers, geldt een lagere AOW-leeftijd.

• In plaats van volledig AOW-recht van de ene op de andere dag is de JOVD voorstander van een overgang via deeltijdwerken en een deeltijd-AOW.

• Uiteraard moet er nog altijd worden ingezet op duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers, onder meer door middel van omscholing.

aangepast op 12 maart 2020