Economie en ondernemerschap

Economie en ondernemerschap

De rol van de overheid in de economie

"De overheid moet een terughoudende rol in de economie hebben."

• De overheid moet kritisch blijven kijken naar de eigen rol in de economie en bijvoorbeeld ook naar de manier waarop zij opdrachtgeverschap invult. Aanbestedingen dienen zo open en laagdrempelig mogelijk te zijn, om zo ook een kans te bieden aan bedrijven die wellicht geen gevestigde marktpartijen zijn. Het gevaar van marktverstoring en overmatige bureaucratie ligt immers altijd op de loer.

• De JOVD is van mening dat de overheid een belangrijke rol kan spelen bij investeringen in de economie, in het bijzonder waar het gaat om de fysieke en digitale infrastructuur. Dit verbetert de concurrentiepositie van Nederland als ondernemersland. Wel moet er altijd kritisch gekeken worden of publieke financiering het juiste middel is, of dat er ook private oplossingen voorhanden zijn.

• De JOVD bepleit voor de overheid in brede zin een ‘ja, tenzij’-beleid waar het aankomt op ondernemerschap. Nieuwe ideeën moeten volop de ruimte geboden worden, tenzij er sprake is van een goede reden om dit niet te doen, bijvoorbeeld schade of andere overlast aan derden. Dit geldt voor openingstijden voor winkels en horeca, het schenken van een drankje bij de kapper en het inrichten van regelarme zones in gemeenten.

aangepast op 12 maart 2020

Aanbestedingen

"Ook het midden- en kleinbedrijf moet aan aanbestedingen kunnen deelnemen."

De overheid is een belangrijke klant van het Nederlandse bedrijfsleven. Er moet gestreefd worden naar eenvoudige aanbestedingsprocedures waardoor ook het midden- en kleinbedrijf deel kan nemen aan aanbestedingen van de overheid. Deze aanbestedingen kunnen ook een uitgelezen kans zijn om ruimte te bieden aan innovatie. Het is denkbaar dat bij een aanbesteding niet alleen rekening wordt gehouden met de scherpste prijs, maar ook met andere variabelen zoals de mate van innovatie, duurzaamheid en dergelijke.

aangepast op 17 februari 2020

Schijn-ZZP'ers

"Constructies met schijn-ZZP'ers moeten worden tegengegaan."

De JOVD is tegen situaties waarbij zogenaamde "schijn-ZZP'ers" ontstaan. Het is onwenselijk dat bedrijven werknemers, met alle rechten en plichten van dien, ontslagen worden en terug-aangenomen worden als ZZP'er. Hierbij onttrekken werkgevers zich aan de verplichting om premies voor sociale zekerheden te betalen, waardoor ZZP'ers minder bescherming genieten dan overige werknemers die exact dezelfde functie uitoefenen.

aangepast op 17 februari 2020

Ondernemerschap

Onze economie wordt voor een groot deel gedragen door het midden- en kleinbedrijf. Het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid isdé manier om werkgelegenheid te creëren. Ondernemen en ondernemerschap moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd. De beste manier om dat te doen is ervoor te zorgen dat regeldruk en bureaucratie zoveel mogelijk worden ingeperkt. Op scholen kan ondernemerschap al worden aangemoedigd, maar de overheid kan ook een actieve rol spelen in het begeleiden van startende ondernemers op weg naar hun eigen succes. Het krijgen van een startlening moet daarom zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden. Om bedrijvigheid te blijven bevorderen moet een lage vennootschapsbelasting worden gehanteerd.

aangepast op 17 februari 2020

Belastingen

De JOVD is van mening dat een belastingstelsel transparant, eenvoudig en in de kern bedoeld moet zijn om beleid te financieren, niet zozeer om daadwerkelijk beleid te voeren. De JOVD bepleit daarom grootschalige vereenvoudiging van het belastingstelsel tot een vlaktaksstelsel met minder uitzonderingen en aftrekposten.

• De JOVD is voorstander van een vlaktaksstelsel voor de inkomstenbelasting met een forse belastingvrije voet voor allerlei soorten van inkomen, zowel uit arbeid als uit vermogen. Een aantal belastingen, specifiek op erven en schenken, wordt daarbij afgeschaft.

• Ook voor ondernemingen dient het belastingstelsel vereenvoudigd te worden en is het van belang dat het belastingbeleid transparant en consistent is. Mazen in de wet moeten zo snel mogelijk gedicht worden: lagere lasten moeten bereikt worden door het verlagen van de tarieven en niet door het oogluikend toestaan van uitzonderingen.

• In het vlaktaksstelsel zou naast de hoge belastingvrije voet enkel nog de arbeidskorting bestaan; alle andere bestaande heffingskortingen worden afgeschaft.

• Ook bepleit de JOVD al geruime tijd dat er in het nieuwe belastingstelsel geen ruimte meer zou moeten zijn voor de hypotheekrenteaftrek. Het systeem van hypotheekrenteaftrek maakt het belastingstelsel complexer en drijft prijzen op. Tegelijkertijd wordt dan ook het eigenwoningforfait afgeschaft.

• De JOVD is voorstander van het principe dat de vervuiler betaalt en vindt het daarom liberaal goed te bepleiten dat er accijns geheven wordt op producten en diensten die met bepaalde maatschappelijke kosten komen. Wel is het gewenst dat de hoogte van de accijns zo veel als mogelijk wordt bepaald door de daadwerkelijke maatschappelijke kosten en dat opbrengsten van de accijnzen geoormerkt worden voor het doel waarvoor ze geheven worden. Accijns dient dus niet in de algemene middelen terecht te komen. Daarnaast mogen de accijnzen niet leiden tot een lastenverzwaring, maar tot een lastenverschuiving.

• De JOVD bepleit het vereenvoudigen van de btw tot een enkel tarief, waarmee het stelsel eenvoudiger wordt en arbitraire discussies over welke productcategorie onder welk tarief zouden moeten vallen vermeden worden.

aangepast op 12 maart 2020

Financiële sector

In de kredietcrisis is er veel te doen geweest over de financiële sector en de risico’s die daarin genomen worden. De JOVD is van mening dat de financiële sector net als andere sectoren in grote mate de vrijheid dient te hebben eigen producten te formuleren en beleid te voeren, maar dat de financiële sector daarbij eveneens net als andere sectoren de verantwoordelijkheid heeft te nemen voor gemaakte keuzes.

De JOVD acht het volstrekt onwenselijk dat de verliezen in de financiële sector door belastingbetalers worden opgevangen, terwijl de geboekte winsten privaat genoten worden. De financiële sector moet niet zonder meer op steun van de overheid kunnen rekenen op basis van het principe too big to fail en de nadruk bij problemen in de financiële sector moet dan ook liggen op het beperken van de schade voor individuele klanten en de belastingbetaler.

De financiële sector is volop in beweging, onder meer door nieuwe technologische ontwikkelingen en nieuwe Europese regelgeving. Er zijn diverse zogeheten fintech-alternatieven voor de traditionele bankensector, waarbij kantoren en pinautomaten ingeruild worden voor apps. Deze alternatieve banken bieden uit praktische of principiële redenen doorgaans geen kredieten of complexe financiële producten aan consumenten.

• De JOVD is voorstander van het principe dat de financiële sector in veel grotere mate zelf de verantwoordelijkheid dient te dragen als er problemen ontstaan. Alleen dan kan er sprake zijn van vergrote vrijheid voor financiële dienstverleners.

• Voor het beschermen van individuele bankspaarders dient het depositogarantiestelsel te blijven bestaan. Banken met een volledige dekking en dus zonder bankrunrisico zouden echter vrijgesteld moeten worden van het bijdragen aan dit stelsel.

• De JOVD is tegenstander van vormen van bijzondere bescherming voor bankbestuurders rondom bijvoorbeeld een overname: de bank dient immers als financiële instelling voor en na de overname te voldoen aan de eisen van de toezichthouder, maar dient daarbinnen gewoon ondernemersvrijheid te genieten.

aangepast op 12 maart 2020