Economie en ondernemerschap

Economie en ondernemerschap

Overheid als marktmeester

"De overheid moet een terughoudende rol in de economie hebben."

De JOVD vindt dat de overheid in beginsel een terughoudende rol in de economie moet hebben. Echter, om excessen te voorkomen, moet de overheid ernaar streven dat de Europese mededingsautoriteit veel strenger toeziet op het bestrijden van monopolies en oligopolies. Alleen een concurrerende economie kan namelijk gezond blijven. Het aanpakken van grootschalige staatssteun door Europese overheden past hier ook bij.

De consument heeft een eigen verantwoordelijkheid om zich goed te informeren. Om dit echter goed mogelijk te maken is het van belang dat misleidende reclame en misleidende informatie harder wordt aangepakt.

aangepast op 17 februari 2020

Aanbestedingen

"Ook het midden- en kleinbedrijf moet aan aanbestedingen kunnen deelnemen."

De overheid is een belangrijke klant van het Nederlandse bedrijfsleven. Er moet gestreefd worden naar eenvoudige aanbestedingsprocedures waardoor ook het midden- en kleinbedrijf deel kan nemen aan aanbestedingen van de overheid. Deze aanbestedingen kunnen ook een uitgelezen kans zijn om ruimte te bieden aan innovatie. Het is denkbaar dat bij een aanbesteding niet alleen rekening wordt gehouden met de scherpste prijs, maar ook met andere variabelen zoals de mate van innovatie, duurzaamheid en dergelijke.

aangepast op 17 februari 2020

Schijn-ZZP'ers

"Constructies met schijn-ZZP'ers moeten worden tegengegaan."

De JOVD is tegen situaties waarbij zogenaamde "schijn-ZZP'ers" ontstaan. Het is onwenselijk dat bedrijven werknemers, met alle rechten en plichten van dien, ontslagen worden en terug-aangenomen worden als ZZP'er. Hierbij onttrekken werkgevers zich aan de verplichting om premies voor sociale zekerheden te betalen, waardoor ZZP'ers minder bescherming genieten dan overige werknemers die exact dezelfde functie uitoefenen.

aangepast op 17 februari 2020

Ondernemerschap

Onze economie wordt voor een groot deel gedragen door het midden- en kleinbedrijf. Het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid isdé manier om werkgelegenheid te creëren. Ondernemen en ondernemerschap moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd. De beste manier om dat te doen is ervoor te zorgen dat regeldruk en bureaucratie zoveel mogelijk worden ingeperkt. Op scholen kan ondernemerschap al worden aangemoedigd, maar de overheid kan ook een actieve rol spelen in het begeleiden van startende ondernemers op weg naar hun eigen succes. Het krijgen van een startlening moet daarom zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden. Om bedrijvigheid te blijven bevorderen moet een lage vennootschapsbelasting worden gehanteerd.

aangepast op 17 februari 2020