Europese Unie

Europese Unie

Europese samenwerking

De JOVD staat positief tegenover samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid binnen Europa, en is voorstander van de zogeheten PESCO-initiatieven. Nederland speelt een voortrekkende rol binnen PESCO en de JOVD is van mening dat het deze positie dient te behouden. Wel is de JOVD waakzaam voor het ontstaan van een Europees industrieel militair complex.

De JOVD is uitgesproken tegenstander van een Europees leger. De beslissing eventueel Nederlandse militairen uit te zenden wordt gemaakt in het Nederlands parlement. Nederland dient zelf te kunnen beslissen over de inzet van militaire middelen en onder welke omstandigheden dit dan dient te plaats te vinden.

aangepast op 17 februari 2020

Interne Markt

"Een vrije interne markt zorgt voor verdere groei van Europese economieën."

De JOVD is voorstander van een Europese Unie met een interne markt. Deze kerntaak van de Unie is al sinds de oprichting een van de belangrijkste pijlers waarop de Europese Unie is gestoeld. Er is op dit terrein al veel bereikt, met name op het gebied van vrij verkeer van goederen en personen. Maar er zijn nog veel verbeteringen noodzakelijk, zoals bij het vrij verkeer van diensten en op het gebied van de energiemarkt. Op die manier kan verdere groei van de Europese economieën worden.

Dit betekent dat wat de JOVD betreft de Europese interne markt ook vrij baan moet bieden voor diensten. Een vrije dienstenmarkt biedt ruimte voor groei van de Europese en daarmee de Nederlandse welvaart.

De JOVD is fel tegenstander van alle vormen van protectionisme. Daarom moet door een strikt mededingingsbeleid de gezonde marktwerking gegarandeerd worden.

aangepast op 17 februari 2020

Intergouvernementele Unie

In beginsel is en blijft de Europese Unie een intergouvernementele organisatie. Om alle taken die de JOVD voor de EU voor ogen heeft goed uit te kunnen voeren is het van belang dat het Europees bestuur efficiënt, democratisch en met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel opereert. Dit betekent dat de JOVD sceptisch staat tegenover uitbreiding van het supranationale aspect van de unie. De Europese Unie moet vooral een unie zijn tussen staten, niet over staten.

aangepast op 17 februari 2020

Energie en Europa

Ook de Europese energiemarkt moet opengebroken worden. Overschotten en tekorten kunnen dan makkelijker uitgebalanceerd worden en energie-intensieve industrieën kunnen eerlijker met elkaar concurreren. Daarnaast zal de gemiddelde prijs van energie op termijn dalen. Tevens kan Europa zich dan beter weren tegen grote energie-aanbieders, zoals Rusland.

aangepast op 17 februari 2020

Europese vrijhandel

De JOVD is voorstander van het streven naar internationale vrijhandel: dit betekent vooral dat de Europese Unie zich moet inzetten voor het slechten van protectionistische obstakels voor de vrijhandel, zoals invoerheffingen, quota of grootschalige staatssteun. Het spreekt vanzelf dat de Europese Unie zelf ook niet dergelijke maatregelen zou moeten nemen en bijvoorbeeld de landbouwsubsidies dient af te bouwen.

aangepast op 17 februari 2020

Europese Commissie

"De Europese Commissie moet worden ingekrompen tot maximaal twaalf leden."

De JOVD is van mening dat de Europese Commissie ingekrompen moet worden tot maximaal twaalf leden. Het is volstrekt onzinnig om voor iedere lidstaat een functie in de Europese Commissie in het leven te roepen. Veel portefeuilles kunnen samengevoegd worden, wat bij zal dragen aan de effectiviteit en efficiëntie van de Europese Unie.

Daarnaast dient de Europese Raad de kandidaten voor de Europese Commissie voor te dragen op basis van capaciteiten. Voortaan wordt de Commissie wat de JOVD betreft niet langer als één blok getoetst door het Parlement, maar alle kandidaten individueel.

aangepast op 17 februari 2020

Europees Parlement

"Het Europees Parlement is te groot geworden."

Het Europees Parlement is veel te groot geworden. De werkzaamheden van het parlement kunnen volgens de JOVD ook met tweehonderd parlementariërs gerealiseerd worden. Dit vergroot de effectiviteit, efficiëntie en de zichtbaarheid van het parlement. Om de democratische legitimiteit te vergroten, moeten parlementariërs initiatiefrecht hebben en moet het parlement betrokken worden op alle beleidsterreinen waar de EU over gaat.

aangepast op 17 februari 2020

Uitbreiding van de EU

De Europese Unie moet streng erop toezien dat zowel potentiële lidstaten als bestaande lidstaten voldoen aan scherpe lidmaatschapseisen. De JOVD is van mening dat de Europese Unie eerst schoon schip moet maken voordat over nieuwe uitbreiding gesproken wordt.

Lidstaten die niet langer voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap moeten gesanctioneerd en desnoods uit de Europese Unie verwijderd worden. Om sancties ook praktisch haalbaar te maken pleit de JOVD voor een stemprocedure met een gekwalificeerde meerderheid. Dat wil zeggen dat 55% van de lidstaten en 65% van de bevolking vereist is voor een aangenomen voorstel.

aangepast op 17 februari 2020

Gemeenschappelijk Buitenlandbeleid

"JOVD tegenstander van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid "

De JOVD is tegenstander van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB). Lidstaten zijn uitstekend in staat hun eigen beleid op deze terreinen te voeren. Bovendien verzanden discussies op dit gebied vaak, omdat de meningen te zeer uiteenlopen of omdat enkele lidstaten dwarsliggen. Lidstaten zijn verder nauwelijks bereid om bevoegdheden op dit terrein echt over te dragen aan de Unie.

Waar samenwerking wel noodzakelijk wordt geacht, kunnen lidstaten op vrijwillige basis overleggen en samen optreden.

aangepast op 17 februari 2020

Buitengrenzen

"De buitengrenzen van de EU moeten beter worden beschermd."

Om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen dient FRONTEX versterkt te worden. Het moet voorkomen worden dat de Middellandse Zee en de oostgrens van de EU veranderen in mensensmokkelpassages. Daarom moet FRONTEX meer middelen krijgen om de buitengrenzen van de EU goed te kunnen beschermen.

aangepast op 17 februari 2020

Privacy en de EU

Op diverse beleidsterreinen waarbinnen de Europese Unie actief is, is er een gapend conflict aan het ontstaan tussen veiligheid en privacy. Samenwerking op het gebied van Eurojust, grensmanagement, passagierscontrole, nieuwe visasystemen en meer volgen elkaar de laatste tijd erg snel op binnen de EU. De JOVD vraagt zich af of met het invoeren van deze nieuwe maatregelen, zoals het opslaan van persoonsgegevens, fundamentele burgerlijke vrijheden wel voldoende worden gewaarborgd. Het uitvaardigen van Europese richtlijnen met betrekking tot dataopslag op nationaal niveau gaat veel te ver. De JOVD vindt dan ook dat de EU zorg moet dragen voor en betere bescherming van persoonsgegevens door het terugdraaien of aanpassen van bovengenoemde besluiten.

aangepast op 17 februari 2020

Europese belastingen

De JOVD is tegenstander van belastingheffing op Europees niveau, omdat dit bij uitstek een gebied is waar de lidstaten zelf de bevoegdheid moeten hebben. De Europese Unie wordt gefinancierd door vastgestelde bijdragen vanuit de lidstaten en moet daarnaast niet zelf een hand op de geldkraan krijgen. Dit plaatst een rem op het al te snel uitdijen van de Europese bestuurslaag en het heimelijk instellen van een transferunie.

Wel kan er via Europese Unie afspraken gemaakt worden over accijns om ervoor te zorgen dat het principe dat de vervuiler betaalt binnen de gehele interne markt geldt en weglekeffecten voorkomen worden. De heffing van belastingen en accijns zou echter aan de lidstaten overgelaten moeten en het geld zou niet de Europese Unie moeten toekomen.

aangepast op 17 februari 2020

Europees asielbeleid

Er dienen meer overeenkomsten gesloten te worden met veilige landen in de regio, waarbij de rol van de kustwacht en grensbewaking voornamelijk zal bestaan uit het terugbrengen van vluchtelingen naar deze veilige regio’s. In de regio kan dan de asielaanvraag behandeld worden zolang er geen duurzame langdurige vorm is gerealiseerd voor opvang in de regio.

Hoewel het belangrijk is dat de vluchtelingen gespreid worden over de lidstaten, is de JOVD tegenstander van een verplicht herverdelingsmechanisme binnen de Europese Unie. Het reële risico bestaat dat vluchtelingen hierdoor speelbal worden van een strijd tussen onder meer Oost-Europese lidstaten en de Europese Commissie. De JOVD bepleit het inzetten van de Europese migratiefondsen voor het verder tegemoetkomen en belonen van welwillende landen die vluchtelingen besluiten op te nemen.

aangepast op 17 februari 2020

Monetaire Unie

De JOVD is tegenstander van een uittreding van Nederland uit de monetaire unie: zeker een handelsland als Nederland heeft veel te winnen bij de gemeenschappelijke munt. Wel staat voor de JOVD voorop dat de monetaire unie gestoeld moet zijn op gedegen en streng monetair en fiscaal beleid, omdat het onwenselijk is dat belastingbetalers in de ene lidstaat de rekening betalen voor het beleid dat gevoerd is in een andere lidstaat.
Dit kan uiteraard tot de situatie leiden dat een of meer lidstaten niet in staat blijken de eigen concurrentiepositie en begroting te verbeteren, omdat de afwezigheid van een eigen munteenheid hen verhindert de munt te ontwaarden en zo concurrerend te worden. De JOVD is voorstander van serieus onderzoek naar de mogelijkheid dat een of meerdere landen dan een parallelle munt voeren en ondertussen deel blijven uitmaken van de gezamenlijke markt.

aangepast op 17 februari 2020