Europese Unie

Europese Unie

Interne Markt

"Een vrije interne markt zorgt voor verdere groei van Europese economieën."

De JOVD is voorstander van een Europese Unie met een interne markt. Deze kerntaak van de Unie is al sinds de oprichting een van de belangrijkste pijlers waarop de Europese Unie is gestoeld. Er is op dit terrein al veel bereikt, met name op het gebied van vrij verkeer van goederen en personen. Maar er zijn nog veel verbeteringen noodzakelijk, zoals bij het vrij verkeer van diensten en op het gebied van de energiemarkt. Op die manier kan verdere groei van de Europese economieën worden.

Dit betekent dat wat de JOVD betreft de Europese interne markt ook vrij baan moet bieden voor diensten. Een vrije dienstenmarkt biedt ruimte voor groei van de Europese en daarmee de Nederlandse welvaart.

De JOVD is fel tegenstander van alle vormen van protectionisme. Daarom moet door een strikt mededingingsbeleid de gezonde marktwerking gegarandeerd worden.

aangepast op 22 augustus 2019

Intergouvernementele Unie

In beginsel is en blijft de Europese Unie een intergouvernementele organisatie. Om alle taken die de JOVD voor de EU voor ogen heeft goed uit te kunnen voeren is het van belang dat het Europees bestuur efficiënt, democratisch en met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel opereert. Dit betekent dat de JOVD sceptisch staat tegenover uitbreiding van het supranationale aspect van de unie. De Europese Unie moet vooral een unie zijn tussen staten, niet óver staten.


Energie en Europa

Ook de Europese energiemarkt moet opengebroken worden. Overschotten en tekorten kunnen dan makkelijker uitgebalanceerd worden en energie-intensieve industrieën kunnen eerlijker met elkaar concurreren. Daarnaast zal de gemiddelde prijs van energie op termijn dalen. Tevens kan Europa zich dan beter weren tegen grote energie-aanbieders, zoals Rusland.

aangepast op 22 augustus 2019

Vrijhandelsverdragen

Op internationaal vlak moet de EU aansturen op het sluiten van zoveel mogelijk vrijhandelsakkoorden waarbij douanerechten en –heffingen afgeschaft worden. Dit moet gebeuren op een basis van wederkerigheid. De JOVD hoopt dat de EU als ‘hub’ in een netwerk van vrijhandelsverdragen zal zorgen voor een grote welvaart.


Europese Commissie

"De Europese Commissie moet worden ingekrompen tot maximaal twaalf leden."

De JOVD is van mening dat de Europese Commissie ingekrompen moet worden tot maximaal twaalf leden. Het is volstrekt onzinnig om voor iedere lidstaat een functie in de Europese Commissie in het leven te roepen. Veel portefeuilles kunnen samengevoegd worden, wat bij zal dragen aan de effectiviteit en efficiëntie van de Europese Unie.

Daarnaast dient de Europese Raad de kandidaten voor de Europese Commissie voor te dragen op basis van capaciteiten. Voortaan wordt de Commissie wat de JOVD betreft niet langer als één blok getoetst door het Parlement, maar alle kandidaten individueel.

aangepast op 22 augustus 2019

Europees Parlement

"Het Europees Parlement is te groot geworden."

Het Europees Parlement is veel te groot geworden. De werkzaamheden van het parlement kunnen volgens de JOVD ook met tweehonderd parlementariërs gerealiseerd worden. Dit vergroot de effectiviteit, efficiëntie en de zichtbaarheid van het parlement. Om de democratische legitimiteit te vergroten, moeten parlementariërs initiatiefrecht hebben en moet het parlement betrokken worden op alle beleidsterreinen waar de EU over gaat.

aangepast op 22 augustus 2019

Uitbreiding van de EU

De uitbreiding van de EU is vaak te snel gegaan. De JOVD pleit voor behoedzaamheid bij verdere uitbreiding en pleit ervoor om geen nieuwe lidstaten meer toe te laten tot de procedure van het toelaten van lidstaten met meer voorzichtigheid en behoedzaamheid is ingericht.


Gemeenschappelijk Buitenlandbeleid

"JOVD tegenstander van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid "

De JOVD is tegenstander van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB). Lidstaten zijn uitstekend in staat hun eigen beleid op deze terreinen te voeren. Bovendien verzanden discussies op dit gebied vaak, omdat de meningen te zeer uiteenlopen of omdat enkele lidstaten dwarsliggen. Lidstaten zijn verder nauwelijks bereid om bevoegdheden op dit terrein echt over te dragen aan de Unie.

Waar samenwerking wel noodzakelijk wordt geacht, kunnen lidstaten op vrijwillige basis overleggen en samen optreden.

aangepast op 22 augustus 2019

Buitengrenzen

"De buitengrenzen van de EU moeten beter worden beschermd."

Om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen dient FRONTEX versterkt te worden. Het moet voorkomen worden dat de Middellandse Zee en de oostgrens van de EU veranderen in mensensmokkelpassages. Daarom moet FRONTEX meer middelen krijgen om de buitengrenzen van de EU goed te kunnen beschermen.

aangepast op 22 augustus 2019

Privacy en de EU

Op diverse beleidsterreinen waarbinnen de Europese Unie actief is, is er een gapend conflict aan het ontstaan tussen veiligheid en privacy. Samenwerking op het gebied van Eurojust, grensmanagement, passagierscontrole, nieuwe visasystemen en meer volgen elkaar de laatste tijd erg snel op binnen de EU. De JOVD vraagt zich af of met het invoeren van deze nieuwe maatregelen, zoals het opslaan van persoonsgegevens, fundamentele burgerlijke vrijheden wel voldoende worden gewaarborgd. Het uitvaardigen van Europese richtlijnen met betrekking tot dataopslag op nationaal niveau gaat veel te ver. De JOVD vindt dan ook dat de EU zorg moet dragen voor en betere bescherming van persoonsgegevens door het terugdraaien of aanpassen van bovengenoemde besluiten.

aangepast op 22 augustus 2019

Turkije

"Toetredingsonderhandelingen met Turkije moeten direct worden gestopt."

De Turkse overheid heeft zich volgens de JOVD stelselmatig schuldig gemaakt aan mensenrechtenschendingen. Daarom hoort Turkije niet thuis bij de Europese Unie. Het stug vasthouden aan toetredingsonderhandelingen met een land dat zich duidelijk niet kan of wil conformeren aan Europese waarden, is schadelijk voor de geloofwaardigheid van de Europese Unie: het laat zien dat Brussel wil uitbreiden om het uitbreiden.

De JOVD vindt daarom dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije direct gestopt moeten worden.

aangepast op 22 augustus 2019