Immigratie en integratie

Immigratie en integratie

Opvang in de regio

De JOVD is voorstander van een grote nadruk op opvang van vluchtelingen in de regio, in de vorm van asielsteden waar veiligheid, huisvesting, zorg en onderwijs van een gedegen niveau zijn. Europese landen kunnen daarvoor verdragen sluiten met veilige landen in bijvoorbeeld Noord-Afrika, waarbij de Europese landen een grote rol spelen in het financieren en faciliteren van de opbouw van voldoende veiligheid en sociale voorzieningen.

In de asielsteden moeten voldoende onderwijsmogelijkheden zijn, om zo de volgende generatie een kans te bieden. In de asielsteden dient zowel primair als secundair onderwijs aangeboden worden, waarbij er voor tertiair onderwijs bijvoorbeeld met een beurs in Europa gestudeerd kan worden of gewerkt wordt met online onderwijs.

aangepast op 17 februari 2020

Arbeidsmigratie

"Immigratie van talentvolle kennismigranten moet worden bevorderd."

Nederland moet zich inzetten op het binnenhalen van kansrijke arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie en het weren van kansarme migranten. Dit is pijnlijk, maar nodig. De JOVD definieert kansrijk dan wel kansarm op basis van het arbeidspotentieel van de betreffende migrant. Als er werk is, wordt de arbeidsmigrant als kansrijk beschouwt en is hij welkom. Als de arbeidsmigrant werk verliest, krijgt hij een jaar de tijd om nieuw werk te vinden in Nederland. Als hem dat niet lukt, moet hij het land verlaten.

Nederland heeft ontzettend veel baat bij een toestroom van talentvolle kennismigranten. Om de immigratie van talentvolle kennismigranten te bevorderen stelt de JOVD voor dat alle voor burgers relevante overheidsdocumenten ook in het Engels beschikbaar zouden moeten zijn. De JOVD acht het zinloos aan kansrijke arbeidsmigranten en studenten de eis op te leggen dat zij Nederlands moeten spreken. Daarom worden ook de integratie-eisen voor deze groepen uitgebreid naar kennis van het Nederlands of Engels. Met het Engels kunnen deze mensen zich immers prima redden in de Nederlandse samenleving. Zo wordt een drempel voor vestigen en werken in Nederland weggenomen en profiteert de Nederlandse kenniseconomie van de kennismigrant.

aangepast op 17 februari 2020

Huwelijksmigratie

Systematische huwelijksmigratie is een grote rem op de integratie van minderheden. De termijn voor het verkrijgen van een zelfstandige verblijfsvergunning voor partners van Nederlanders moet worden verlengd van drie naar vijf jaar. De partner mag vervolgens in deze periode geen aanspraak maken op de Nederlandse sociale zekerheid. In deze vijf jaar mogen huwelijksmigranten natuurlijk altijd een verzoek indienen voor een verblijfsvergunning voor arbeidsimmigranten of studenten volgens de daarvoor geldende regels.

Huwelijksmigranten die de Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen, kunnen wat de JOVD betreft in Nederland een cursus volgen om de Nederlandse taal te leren. Een dergelijke taalcursus dient door de huwelijksimmigrant zelf te worden betaald. Het leren van de Nederlandse taal in land van herkomst is dan niet langer verplicht.

Een huwelijksmigrant mag in beginsel alleen toegelaten worden in Nederland als de Nederlandse partner minimaal 120% van het minimuminkomen verdient of een privévermogen bezit van tien jaar 120% van het minimuminkomen. Hierop zou een uitzondering gemaakt moeten worden als de huwelijksmigrant zelf een vermogen bezit van tien jaar 120% van het Nederlandse minimuminkomen.


Asiel

De JOVD is voorstander van een puntensysteem waarmee bepaald wordt of een asielzoeker in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Hierin wordt onder meer meegewogen in welke mate iemand gevaar loopt in de regio, bijvoorbeeld in het kader van het vervolgen van etnische, religieuze en seksuele minderheden.

Het moet zo snel mogelijk duidelijk zijn wat het toekomstperspectief is voor een asielaanvraag, zodat er bijvoorbeeld ook passende stappen gezet kunnen worden met het oog op de eventuele latere integratie. Het is daarom noodzakelijk de procedures bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te versnellen.

Al in de opvang moet wat de JOVD betreft volstrekt helder zijn wat er van vluchtelingen verwacht wordt en de normen en waarden die in Nederland gelden, bijvoorbeeld ten aanzien van de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.

Vluchtelingen moeten zich veilig kunnen voelen in de opvang, ook degenen die tot seksuele en religieuze minderheden behoren. Indien er sprake is van bijvoorbeeld geweldpleging tegen seksuele of religieuze minderheden, zal de dader zo spoedig mogelijk uitgezet worden.

Bij het toewijzen van verblijfsvergunning is het van belang dat er geen willekeur ontstaat. Daarom is de JOVD van mening dat de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om verblijfsvergunningen toe te kennen aan uitgeprocedeerde asielzoekers moet worden afgeschaft.

aangepast op 17 februari 2020

Integratie

Het oplossen van de maatschappelijke problemen met groepen immigranten stopt niet bij een goed immigratiebeleid. Een degelijke integratiepolitiek, gebaseerd op het bijbrengen van Nederlandse waarden, cultuur en taal, kan volgens de JOVD maatschappelijke problemen verminderen en oplossen.

Kennis van de Nederlandse taal (of Engelse taal voor studenten en arbeidsmigranten) is cruciaal voor de integratie van migranten. Verder moet de immigrant basiskennis hebben van de Nederlandse samenleving en haar normen en waarden. Dit is van belang om te kunnen leven, wonen en werken in Nederland. Wat betreft allochtone jongeren speelt de taalachterstand al vanaf de basisschool. Daarom moet er worden ingezet op het verbeteren van de kennis van de Nederlandse taal van peuters en kleuters voor het basisonderwijs. Als de achterstand nog steeds bestaat tijdens de opleiding moet er worden voorzien in extra taalonderwijs na schooltijd. Dit kan eventueel worden verankerd in de leerplicht.

Aanspraak op sociale zekerheid door personen die geen Nederlands spreken zou zoveel mogelijk ingeperkt moeten worden. Het sociale zekerheidsstelsel is namelijk bedoeld voor mensen die, ondanks hun volledige inzet, niet kunnen werken of geen werk kunnen vinden. Het hebben van een taalachterstand past daar niet bij.