Immigratie en integratie

Immigratie en integratie

Arbeidsmigratie

"Immigratie van talentvolle kennismigranten moet worden bevorderd."

Nederland moet zich inzetten op het binnenhalen van kansrijke arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie en het weren van kansarme migranten. Dit is pijnlijk, maar nodig. De JOVD definieert kansrijk dan wel kansarm op basis van het arbeidspotentieel van de betreffende migrant. Als er werk is, wordt de arbeidsmigrant als kansrijk beschouwt en is hij welkom. Als de arbeidsmigrant werk verliest, krijgt hij een jaar de tijd om nieuw werk te vinden in Nederland. Als hem dat niet lukt, moet hij het land verlaten.

Nederland heeft ontzettend veel baat bij een toestroom van talentvolle kennismigranten. Om de immigratie van talentvolle kennismigranten te bevorderen stelt de JOVD voor dat alle voor burgers relevante overheidsdocumenten ook in het Engels beschikbaar zouden moeten zijn. De JOVD acht het zinloos aan kansrijke arbeidsmigranten en studenten de eis op te leggen dat zij Nederlands moeten spreken. Daarom worden ook de integratie-eisen voor deze groepen uitgebreid naar kennis van het Nederlands of Engels. Met het Engels kunnen deze mensen zich immers prima redden in de Nederlandse samenleving. Zo wordt een drempel voor vestigen en werken in Nederland weggenomen en profiteert de Nederlandse kenniseconomie van de kennismigrant.

aangepast op 22 augustus 2019

Huwelijksmigratie

Systematische huwelijksmigratie is een grote rem op de integratie van minderheden. De termijn voor het verkrijgen van een zelfstandige verblijfsvergunning voor partners van Nederlanders moet worden verlengd van drie naar vijf jaar. De partner mag vervolgens in deze periode geen aanspraak maken op de Nederlandse sociale zekerheid. In deze vijf jaar mogen huwelijksmigranten natuurlijk altijd een verzoek indienen voor een verblijfsvergunning voor arbeidsimmigranten of studenten volgens de daarvoor geldende regels.

Huwelijksmigranten die de Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen, kunnen wat de JOVD betreft in Nederland een cursus volgen om de Nederlandse taal te leren. Een dergelijke taalcursus dient door de huwelijksimmigrant zelf te worden betaald. Het leren van de Nederlandse taal in land van herkomst is dan niet langer verplicht.

Een huwelijksmigrant mag in beginsel alleen toegelaten worden in Nederland als de Nederlandse partner minimaal 120% van het minimuminkomen verdient of een privévermogen bezit van tien jaar 120% van het minimuminkomen. Hierop zou een uitzondering gemaakt moeten worden als de huwelijksmigrant zelf een vermogen bezit van tien jaar 120% van het Nederlandse minimuminkomen.


Asiel

"De asielprocedure dient te worden verkort."

De huidige asielprocedure is zeer inefficiënt. Asielzoekers verblijven vaak jaren in asielzoekerscentra door te traag handelen van de IND en doordat asielzoekers de mogelijkheid hebben om keer op keer hun procedure te rekken. Dit is een slechte zaak. Een efficiënte procedure is juist in het belang van de asielzoeker. Daarom moet er volgens de JOVD vol ingezet worden op het stroomlijnen van deze procedures.

Bij medische keuringen dienen asielzoekers in levenden lijve gezien te worden door de basisarts van de IND. Zodoende wordt voorkomen dat verkeerde diagnoses worden gesteld en dat mensen onterecht wel of geen verblijfsrecht krijgen.

Asielzoekers aan wie politiek asiel wordt verleend zijn welkom in Nederland en dienen zo snel mogelijk dezelfde rechten en plichten te krijgen als iedere andere inwoner. Het is daarbij van belang dat zij ook de Nederlandse taal leren en gaan werken, en indien zij nog geen opleiding hebben gevolgd ook naar school gaan om een beroep te leren. Uitgeprocedeerde asielzoekers daarentegen moeten binnen een zo kort mogelijke termijn worden uitgezet, zodat zij niet langer in de illegaliteit kunnen verdwijnen.

Het is te allen tijde belangrijk om te onthouden dat asielzoekers en uitgeprocedeerden nooit als gevangenen behandeld mogen worden. In Nederland komen zij op zoek naar een veilig toekomen, het past niet om hen als criminelen te behandelen.

aangepast op 22 augustus 2019

Asiel- en vreemdelingenrecht

Momenteel duren de procedures veel te lang. Het is in het belang van asielzoekers dat procedures zo snel mogelijk geschieden. Het huidige systeem, waarbij steeds in beroep gegaan kan worden tegen een besluit van de IND, is daar debet aan. De rechter moet daarom bij uitspraken over de asielstatussen het definitieve oordeel krijgen, in plaats van zoals nu de IND. Momenteel kan de rechter de IND namelijk alleen opdracht geven een besluit te herzien. De rechter zou daarnaast onderzoeksrecht moeten krijgen, zodat er balans ontstaat in asielprocessen. Om dit te faciliteren wordt een vaste en permanent bemande Asiel- en Vreemdelingenzakenkamer ingesteld.

In dit systeem kan een asielzoeker ook nog maar één keer beroep aantekenen tegen het besluit van de IND, waarna een procedure bij de rechtbank met beroepsmogelijkheid bij de Raad van State kan worden ingesteld


Schengen

"Lidstaten binnen de Schengenzone moeten vaste grenscontrolepunten mogen instellen."

Omdat er geen controle is op huidige visa die gelimiteerd zijn tot een territorium binnen de Europese Unie, zouden Schengenvisa gemeenschappelijk afgegeven moeten worden. Iemand met een Belgisch visum kan immers gemakkelijk doorreizen naar Nederland en Duitsland, terwijl zij nu geen inzage hebben in het verlenen van die visa.

De JOVD is daarom voorstander van een gemeenschappelijke afgifte van Schengenvisa. De lidstaat die de aanvraag ontvangt, notificeert dat aan alle andere lidstaten. Zij hebben dan de kans om kanttekeningen te maken of bezwaren in te dienen.

De JOVD vindt eveneens dat lidstaten binnen de Schengenzone weer vaste grenscontrolepunten mogen instellen om mensensmokkel, illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit beter tegen te gaan. Deze punten mogen niet dienen als een handelsbarrière of als een middel om te discrimineren tussen inwoners, producten of diensten van andere lidstaten.

Om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen dient FRONTEX versterkt te worden. Er zijn meer middelen nodig om de zuidgrenzen van de EU te beschermen tegen illegale mensensmokkel.

aangepast op 22 augustus 2019

Integratie

Het oplossen van de maatschappelijke problemen met groepen immigranten stopt niet bij een goed immigratiebeleid. Een degelijke integratiepolitiek, gebaseerd op het bijbrengen van Nederlandse waarden, cultuur en taal, kan volgens de JOVD maatschappelijke problemen verminderen en oplossen.

Kennis van de Nederlandse taal (of Engelse taal voor studenten en arbeidsmigranten) is cruciaal voor de integratie van migranten. Verder moet de immigrant basiskennis hebben van de Nederlandse samenleving en haar normen en waarden. Dit is van belang om te kunnen leven, wonen en werken in Nederland. Wat betreft allochtone jongeren speelt de taalachterstand al vanaf de basisschool. Daarom moet er worden ingezet op het verbeteren van de kennis van de Nederlandse taal van peuters en kleuters voor het basisonderwijs. Als de achterstand nog steeds bestaat tijdens de opleiding moet er worden voorzien in extra taalonderwijs na schooltijd. Dit kan eventueel worden verankerd in de leerplicht.

Aanspraak op sociale zekerheid door personen die geen Nederlands spreken zou zoveel mogelijk ingeperkt moeten worden. Het sociale zekerheidsstelsel is namelijk bedoeld voor mensen die, ondanks hun volledige inzet, niet kunnen werken of geen werk kunnen vinden. Het hebben van een taalachterstand past daar niet bij.