Internationaal

Internationaal

Diplomatie

De JOVD is van mening dat niet bezuinigd mag worden op het diplomatiek potentieel van Nederland. De diplomatieke relaties zijn immers zeer belangrijk op het gebied van internationaal aanzien en buitenlandse handel.

Wel kunnen uitgaven efficiënter besteed worden door het daar waar nodig en waar het kan samenvoegen van diplomatieke diensten in samenwerking met andere staten die dicht bij Nederland staan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gedeelde huisvesting met de Benelux, Duitsland of Scandinavische landen.


Verenigde Naties

"Het vetorecht binnen de VN-Veiligheidsraad moet verdwijnen."

De JOVD is voorstander van het herzien van de structuur van de VN-Veiligheidsraad. Binnen de nieuwe structuur die de JOVD voorstaat, bestaat er geen tweedeling meer tussen permanente en tijdelijke leden van de Veiligheidsraad, maar wordt er gekozen voor een klein aantal langetermijnleden. Deze worden per dertig jaar benoemd door de Algemene Vergadering van de VN. Binnen deze Raad worden alle besluiten genomen met een tweederde meerderheid: het vetorecht verdwijnt dus. Het zou goed zijn als Japan, Duitsland, Brazilië en India toetreden als volwaardige leden van dit orgaan.

De VN is ook verantwoordelijk voor het opvangen en beschermen van vluchtelingen die door oorlog of (natuur)rampen op de vlucht zijn geslagen. Opvang moet wel nadrukkelijk plaatsvinden in de regio, zodat terugkeer naar huis eenvoudig kan, en families en gezinnen niet uiteen worden gehaald. De VN moet doortastend optreden om deze mensen veiligheid te bieden en eventuele agressors op afstand te houden. De blauwhelmen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de vluchtelingen moeten gemachtigd zijn om, wanneer noodzakelijk, militair in te grijpen om de vluchtelingen te hulp te schieten.

aangepast op 22 augustus 2019


Ontwikkelingshulp

"Iedere Nederlander moet zelf kunnen bepalen of hij of zij voor ontwikkelingssamenwerking kiest."

De JOVD vindt dat ontwikkelingssamenwerking geen primaire taak van de overheid is. Mensen zijn zelf in staat te bepalen aan welk goed doel zij hun geld geven. De overheid heeft daarbij slechts een faciliterende rol. Tevens schiet ontwikkelingssamenwerking vaak haar (goede) doel voorbij: efficiëntie en effectiviteit blijven ver achter bij door het bedrijfsleven gedane investeringen. Wel mag de Nederlandse overheid noodhulp verstrekken aan gebieden die getroffen zijn door rampen.

Om ontwikkelingssamenwerking door particulieren te stimuleren, stelt de JOVD voor om iedere Nederlander te mogelijkheid te geven om 0,7% (of een ander percentage) van hun belastingaanslag aan ontwikkelingssamenwerking te doneren. Dit kan eenvoudig door een extra regel op de aanslag toe te voegen met het bedrag en de organisatie die de particulier extra wil betalen. Zo kan iedere Nederlander zelf bepalen of hij of zij kiest voor ontwikkelingssamenwerking.

Zolang het budget voor ontwikkelingssamenwerking deel is van de nationale begroting, pleit de JOVD ervoor om militaire missies deels uit dat budget te betalen. Militaire missies zijn namelijk bij uitstek een vorm van ontwikkelingssamenwerking die slechts door de overheid verstrekt kan worden. Zonder voldoende stabiliteit kan een land of regio zich namelijk onmogelijk ontwikkelingen.

Een andere vorm van ontwikkelingssamenwerking die alleen de overheid kan bieden, is het op aanvraag bieden van kennis om de bureaucratie en instituties in ontwikkelingslanden te verbeteren. Om landen daadwerkelijk tot ontwikkeling te laten komen zijn een betrouwbare overheid, stabiele (politieke) instituties, beperkte corruptie en een werkend overheidsapparaat noodzakelijk. Het uitstekende niveau van instituties in Nederland kan de basis bieden voor de ontwikkeling van overheidsapparaten in andere landen. Dit is de beste vorm van ontwikkelingssamenwerking en is een uitmuntend uithangbord voor Nederland.

aangepast op 22 augustus 2019

Europees Leger

De JOVD is fel tegenstander van een Europees leger. Als soeverein land moet Nederland immers zelf kunnen beslissen over het inzetten van de mannen en vrouwen in haar krijgsmacht, zonder afhankelijkheid van andere Europese staten.

De JOVD is niet tegen samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. Het uitgelezen platform hiervoor wordt geboden door de NAVO.


Bezuinigingen op Defensie

"Nederland moet voldoen aan de NAVO-norm."

Er is jarenlang bezuinigd op defensie, wat de internationale positie en de veiligheid van Nederland schaadt. Daarom moeten de bezuinigingen worden teruggedraaid: Nederland moet weer voldoen aan de NAVO-norm en 2% van het BBP aan defensie uitgeven.

Daarnaast mag Nederland geen projecten over de ontwikkelingen van materieel meer verlaten. Door het verlaten van de ontwikkeling van tanks is voor decennia aan kennis verdwenen. Kennis die pas na jarenlange investeringen weer terug kan komen.

aangepast op 22 augustus 2019

Drones

"Drones moeten zelf kunnen beslissen of een target wel of niet gedood moet worden."

Bewapende drones moeten een prominente plek innemen in de Nederlandse luchtmachtstrategie. Met het huidige contingent van slechts 37 JSF's kan Nederland namelijk niet altijd meevechten op alle geweldniveaus. Bewapende drones kunnen dit gebrek compenseren.

Dit betekent echter niet, dat de JOVD drones wil inzetten als middel voor executies van verdachte objecten. Binnen verkenningsoperaties en het uitschakelen van vijandig wapentuig zijn drones echter een onmisbare uitbreiding van de luchtmacht.

De JOVD is tegenstander van automatische drones waarbij software beslist of een target wel of niet gedood moet worden, omdat wij stellen dat altijd de menselijke hand in een gevechtsbeslissing gehanteerd moet worden.

aangepast op 22 augustus 2019

Militaire missies

De JOVD vindt dat Nederland haar verantwoordelijkheid in de internationale gemeenschap niet uit de weg moet gaan. Deze verantwoordelijkheden bestaan uit het nastreven van vrede, veiligheid en democratie binnen de internationale gemeenschap. Het ambitieniveau moet dus omhoog.

Politiemissies kunnen onderdeel zijn van een bredere militaire operatie. De voorkeur gaat echter uit naar serieuze militaire operaties die het verschil kunnen maken voor vrede en veiligheid. Als Nederland de keuze maakt om een missie uit te voeren, moet deze missie ook significant zijn.


Veteranen

"Veteranen verdienen groot respect en eeuwige dankbaarheid."

Nederland telt ruim 100.000 militaire veteranen. Nederlandse veteranen hebben gemeen dat zij in opdracht van onze democratisch gekozen regering zijn ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Deze mannen en vrouwen verdienen groot respect en eeuwige dankbaarheid voor hun verrichte krijgsdienst in naam van het Koninkrijk der Nederlanden.

De JOVD maakt zich hard voor degelijke nazorg en ondersteuning op de arbeidsmarkt voor veteranen na het verlaten van de krijgsmacht.

aangepast op 22 augustus 2019