Internationaal

Internationaal

Diplomatie

De JOVD is van mening dat niet bezuinigd mag worden op het diplomatiek potentieel van Nederland. De diplomatieke relaties zijn immers zeer belangrijk op het gebied van internationaal aanzien en buitenlandse handel.

Wel kunnen uitgaven efficiënter besteed worden door het daar waar nodig en waar het kan samenvoegen van diplomatieke diensten in samenwerking met andere staten die dicht bij Nederland staan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gedeelde huisvesting met de Benelux, Duitsland of Scandinavische landen.

aangepast op 17 februari 2020

Verenigde Naties

De Verenigde Naties is het hoogste orgaan binnen de internationale gemeenschap. De VN is essentieel in het bevorderen van vrijheid, vrede en veiligheid. De JOVD is wel voorstander van het hervormen van de VN. De machtsverhoudingen zijn sinds het einde van de tweede wereldoorlog en de oprichting van de Verenigde Naties eind jaren veertig aanzienlijk gewijzigd. De JOVD is van mening dat een gewijzigde situatie in de wereld ook een weergave moet vinden in de Veiligheidsraad.

Binnen de nieuwe structuur die de JOVD voorstaat, blijft de tweedeling tussen permanente en tijdelijke leden bestaan, zij het dat deze landen per dertig jaar worden benoemd door de Algemene Vergadering van de VN. De permanente leden zouden daarbij moeten bestaan uit de grootste machten in de wereld, terwijl de niet-permanente leden de huidige structuur behouden.

De JOVD pleit ervoor de UNRWA af te schaffen. Het mandaat van UNRWA creëert een afhankelijkheid van de UNRWA in plaats van het probleem en het conflict op te lossen. Bovendien is het onwenselijk dat er voor Palestijnse vluchtelingen een aparte vluchtelingenorganisatie is naast de algemene vluchtelingenorganisatie UNHCR. Taken van het UNRWA dienen overgenomen te worden door de UNHCR, volgens het mandaat van de UNHCR.

aangepast op 17 februari 2020


Ontwikkelingshulp

Ontwikkelingssamenwerking kan een zeer nuttige rol spelen in het Nederlandse buitenlandbeleid als een van de pijlers, in samenhang met defensie en diplomatie. Zowel vanuit het perspectief van het bevorderen van internationale vrede en veiligheid als vanuit eigenbelang is er veel te zeggen voor ontwikkelingssamenwerking. Door te investeren in de ontwikkeling van voorheen onveilige gebieden wordt voorkomen dat deze gebieden een brandhaard van problemen blijven en er mogelijk opnieuw militaire interventie nodig is of grootschalige migratiestromen op gang komen.

Hierbij is het van belang onderscheid te maken tussen enerzijds het soort hulp dat vrijwel noodzakelijkerwijs vanuit overheden geboden wordt en anderzijds het soort hulp dat ook geboden kan worden door de zogeheten niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), zoals de bekende goededoelenorganisaties. De JOVD bepleit dat de overheid zich beperkt tot het bieden van noodhulp en het soort ontwikkelingssamenwerking dat vrijwel enkel van overheidswege gegeven kan worden.

De structurele ontwikkelingssamenwerking van overheidswege dient de voorwaarden te scheppen voor bestendige ontwikkeling in de regio, voornamelijk door het helpen opzetten en versterken van het soort instituties dat nodig is voor een democratische rechtsstaat, waaronder het opleiden en ondersteunen van de lokale rechterlijke macht en corruptiebestrijding

aangepast op 17 februari 2020

Europees Leger

De JOVD is fel tegenstander van een Europees leger. Als soeverein land moet Nederland immers zelf kunnen beslissen over het inzetten van de mannen en vrouwen in haar krijgsmacht, zonder afhankelijkheid van andere Europese staten.

De JOVD is niet tegen samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. Het uitgelezen platform hiervoor wordt geboden door de NAVO.


Bezuinigingen op Defensie

"Nederland moet voldoen aan de NAVO-norm."

Er is jarenlang bezuinigd op defensie, wat de internationale positie en de veiligheid van Nederland schaadt. Daarom moeten de bezuinigingen worden teruggedraaid: Nederland moet weer voldoen aan de NAVO-norm en 2% van het BBP aan defensie uitgeven.

Daarnaast mag Nederland geen projecten over de ontwikkelingen van materieel meer verlaten. Door het verlaten van de ontwikkeling van tanks is voor decennia aan kennis verdwenen. Kennis die pas na jarenlange investeringen weer terug kan komen.

Voor defensie moet een meerjarenplanning worden opgesteld voor de bestedingen binnen defensie. Hierdoor is niet de waan van de dag of de kleur van het kabinet of de Staten Generaal leidend, maar de veiligheidssituatie in de wereld. Deze meerjarenplanning zou de structuur van de vierjarige cyclus van de NAVO volgen, waarbij iedere twee jaar wordt geëvalueerd voor bijsturing.

aangepast op 17 februari 2020

Drones

"Drones moeten zelf kunnen beslissen of een target wel of niet gedood moet worden."

Bewapende drones moeten een prominente plek innemen in de Nederlandse luchtmachtstrategie. Met het huidige contingent van slechts 37 JSF's kan Nederland namelijk niet altijd meevechten op alle geweldniveaus. Bewapende drones kunnen dit gebrek compenseren.

Dit betekent echter niet, dat de JOVD drones wil inzetten als middel voor executies van verdachte objecten. Binnen verkenningsoperaties en het uitschakelen van vijandig wapentuig zijn drones echter een onmisbare uitbreiding van de luchtmacht.

De JOVD is tegenstander van automatische drones waarbij software beslist of een target wel of niet gedood moet worden, omdat wij stellen dat altijd de menselijke hand in een gevechtsbeslissing gehanteerd moet worden.

aangepast op 22 augustus 2019

Militaire missies

De JOVD vindt dat Nederland haar verantwoordelijkheid in de internationale gemeenschap niet uit de weg moet gaan. Deze verantwoordelijkheden bestaan uit het nastreven van vrede, veiligheid en democratie binnen de internationale gemeenschap. Het ambitieniveau moet dus omhoog.

Politiemissies kunnen onderdeel zijn van een bredere militaire operatie. De voorkeur gaat echter uit naar serieuze militaire operaties die het verschil kunnen maken voor vrede en veiligheid. Als Nederland de keuze maakt om een missie uit te voeren, moet deze missie ook significant zijn.


Veteranen

"Veteranen verdienen groot respect en eeuwige dankbaarheid."

Nederland telt ruim 100.000 militaire veteranen. Nederlandse veteranen hebben gemeen dat zij in opdracht van onze democratisch gekozen regering zijn ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Deze mannen en vrouwen verdienen groot respect en eeuwige dankbaarheid voor hun verrichte krijgsdienst in naam van het Koninkrijk der Nederlanden.

De JOVD maakt zich hard voor degelijke nazorg en ondersteuning op de arbeidsmarkt voor veteranen na het verlaten van de krijgsmacht.

aangepast op 22 augustus 2019