Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Burgerschap

Burgerschap moet een belangrijke plaats innemen in het gehele curriculum. Leerlingen worden dan vanaf het begin tot het eind van hun onderwijscarrière begeleid tot een burger die waarden als vrijheid onderkent en de verantwoordelijkheden die bij het burgerschap horen, kan dragen.

aangepast op 22 augustus 2019

Internationaal onderwijs

"Nederlandse studenten zouden moeten worden uitgedaagd in het buitenland te studeren."

Nu al zijn Nederlandse universiteiten populair voor buitenlandse studenten en promovendi. Het wordt echter tijd dat Nederland zich met meer overtuiging inzet om internationale studenten binnen te halen. Dit geeft een impuls aan het onderwijs en zelfs aan het onderzoek van docenten. Tevens worden er zo ambassadeurs voor Nederland gecreëerd, wanneer de in Nederland opgeleide alumni terugkeren naar hun eigen land.

Ook worden Nederlandse studenten als het aan de JOVD ligt uitgedaagd om de grenzen over te gaan voor hun studie en ontwikkeling. Dat zal op termijn resulteren in samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven.

aangepast op 22 augustus 2019

Leenstelsel

"Het leenstelsel daagt studenten uit verantwoordelijkheid te nemen over hun toekomst."

De JOVD verwelkomt de invoering van het leenstelsel. Studenten worden zo uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun toekomst en de overheid stopt met het uitdelen van gratis geld.

Wel bepleit de JOVD een stelsel waarbij alle studenten de lening terugbetalen. Het sociale aspect van het leenstelsel bestaat er dan uit dat afgestudeerden die slecht rond kunnen komen, uitstel van betaling krijgen. Indien de lening niet terugbetaalt hoeft te worden, ontstaan er situaties waarbij situaties met slechte prognoses voor de toekomst gefinancierd worden door de overheid en waarbij studies waar vraag naar bestaan vanuit de samenleving, de student wel geld kosten. Dit zou oneerlijk zijn en acht de JOVD onwenselijk.

De JOVD is ook voorstander van afschaffing van de aanvullende beurs, die ondanks de omzetting van studiefinanciering naar leenstelsel is blijven bestaan. Het leenstelsel biedt echter genoeg mogelijkheden voor degenen met een beperkt inkomen om toch te gaan studeren en uiteindelijk de studieschuld terug te betalen. Het uitgangspunt dat ouders wel bijspringen indien de studielening onvoldoende is, past ook niet bij een samenleving waarin eigen verantwoordelijkheid een uitgangspunt is.

aangepast op 23 augustus 2019

Voortgezet Onderwijs

Het voortgezet onderwijs dat de JOVD voor ogen heeft, steunt op twee pijlers: het bereidt voor op een vervolgopleiding en het leidt jongeren op tot een zelfstandig individu dat actief participeert in de samenleving.

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) moet haar naam weer eer aan gaan doen. Wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoeksvaardigheden dienen een belangrijke plaats in te nemen in het curriculum op het vwo, zodat studenten optimaal klaargestoomd zijn voor het universitair onderwijs.


Hoger Onderwijs

"Loting voor opleidingen met een numerus fixus moet worden afgeschaft."

Bij opleidingen met een numerus fixus moet de centrale loting worden afgeschaft. Het principe dat geluk bepaalt of studenten hun roeping kunnen volgen is niet meer van deze tijd. De loting wordt daarom vervangen voor selectie aan de poort op basis van geschiktheid. Hoe deze selectie vormgegeven wordt en wat de criteria zijn, is steeds aan de universiteit zelf.

De JOVD vindt dat de overgang van HBO naar bedrijfsleven vlekkeloos moet verlopen. Behalve stages en case-studies uit de praktijk is het daarom van belang dat HBO-instellingen bedrijven uitnodigen om mee te denken over het programma.

aangepast op 23 augustus 2019

Wetenschap, de kracht van innovatie

"Samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en bedrijven moeten worden gestimuleerd."

Nederland loopt op het gebied van wetenschap en technologie voorop. Nederlands wetenschappelijk onderzoek wordt hoog aangeschreven en Nederland kent een kwalitatief hoogstaande hightech industrie. Het is voor de Nederlandse kenniseconomie en industrie van groot belang om in wetenschappelijk onderzoek te blijven investeren.

Steeds meer bedrijven zien het belang van wetenschappelijk onderzoek in. Samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en onderzoeksinstellingen en bedrijven moeten dan ook worden gestimuleerd.

Ook fundamenteel onderzoek, waarvan het economische of maatschappelijke belang niet altijd meteen zichtbaar is, verdient investeringen.

aangepast op 23 augustus 2019

Cultureel Ondernemerschap

"Kunstenaars moeten zich opstellen als ondernemers in het economisch verkeer."

Van kunstenaars verwacht de JOVD dat ze zich als ondernemers opstellen in het economisch verkeer. Het is geen overheidstaak om ondernemers de hand boven het hoofd te houden wanneer er geen vraag is naar hun producten of dienstverlening. Dit principe dat geldt ook voor kunstenaars.

De JOVD streeft ernaar dat kunst en cultuur wordt gedragen door private en particuliere donateurs en door bezoekers dan wel afnemers. De JOVD beseft wel dat hiervoor een omslag van denken nodig is en wil de subsidies voor kunst en cultuur daarom geleidelijk afbouwen.

aangepast op 23 augustus 2019

Publieke Omroep

De JOVD is voorstander van een publieke omroep die alleen doet wat commerciële zenders nalaten. Hoogwaardige informatieve programma’s kunnen wel vallen onder het takenpakket van de publieke omroep. Andere zaken, zoals amusement en sport, worden afgestoten. Dit kan ertoe leiden dat er minder publieke zenders noodzakelijk zijn. De JOVD verwelkomt dit.

Het systeem met de vele omroepverenigingen is een onwenselijk reliek uit de verzuiling. De JOVD wil naar een systeem met één publiek omroeporgaan die alle programma’s voor haar rekening neemt, naar voorbeeld van de BBC.


Publieke Omroep

"Omroepverenigingen zijn een onwenselijk reliek uit de verzuiling."

De JOVD is voorstander van een publieke omroep die alleen doet wat commerciële zenders nalaten. Hoogwaardige informatieve programma’s kunnen wel vallen onder het takenpakket van de publieke omroep. Andere zaken, zoals amusement en sport, worden afgestoten. Dit kan ertoe leiden dat er minder publieke zenders noodzakelijk zijn. De JOVD verwelkomt dit.

Het systeem met de vele omroepverenigingen is een onwenselijk reliek uit de verzuiling. De JOVD wil naar een systeem met één publiek omroeporgaan die alle programma’s voor haar rekening neemt, naar voorbeeld van de BBC.

aangepast op 23 augustus 2019

Geen financiering bijzonder onderwijs

Volgens de JOVD moet onderwijs neutraal zijn: de vrijheid van de onderwijsinstelling om een godsdienst aan te hangen, weegt niet op tegen de vrijheid van het kind om zijn eigen levensbeschouwing te kiezen. Daarnaast mag het volgens de JOVD niet zo zijn dat belastinggeld aan een bepaalde levensbeschouwing moet worden besteed. De bestemming van overheidsgeld moet altijd neutraal zijn.

Daarom kiest de JOVD ervoor om bijzonder onderwijs niet te financieren. De vrijheid van opvoeding van de ouders wordt voldoende gewaarborgd doordat ouders thuis of op avond- en weekendscholen hun kinderen een eigen levensbeschouwing mee kunnen geven.

Het staat mensen wel vrij van eigen geld een school op een bepaalde grondslag op te richten. Deze moet natuurlijk voldoen aan de hoogste eisen van de onderwijsinspectie. Ook mogen deze scholen niet afwijken van de huidige stand van de wetenschap als het gaat om de evolutietheorie of bijvoorbeeld de Holocaust.

De JOVD wijst er ten slotte op, dat de vrijheid van onderwijs weliswaar het woord "vrijheid" heeft, maar dat het gaat om de vrijheid van een onderwijsinstelling en niet van het individu. DIt begrip past daarom niet in de liberale principes van de JOVD.


Ook privaat hoger onderwijs

De JOVD is van mening dat niet alleen de overheid hoger onderwijs hoeft aan te bieden. Het moet daarom makkelijker worden om een private instelling voor hoger onderwijs in te stellen en geaccrediteerd te krijgen, uiteraard mits deze instelling voldoet aan de hoge eisen die in Nederland gelden.

Dergelijke private onderwijsinstellingen zijn niet gebonden aan regels over bijvoorbeeld de selectie (al mogen zij natuurlijk niet discrimineren), collegegeld of salarissen van docenten, omdat zij niet door de belastingbetaler worden betaald. In plaats daarvan mogen dergelijke instellingen winst maken en concurreren op prijs of kwaliteit.

De bestaande instellingen blijven in beginsel publiek.