Openbaar Bestuur

Openbaar Bestuur

Foto door Husky

Monarchie

Liberalen zijn het vaak onderling oneens over de monarchie: verschillende vormen van monarchisten en republikeinen hebben allemaal eigen redenen voor of tegen de monarchie te pleiten. De JOVD ziet in de huidige constitutionele monarchie echter geen zwaarwegende reden tot verandering, gegeven de grote populariteit onder Nederlanders en de sterk teruggebrachte politieke invloed.

• De positie van de koning reduceren tot louter een ceremoniële functie acht de JOVD niet zinvol. Met het uitsluiten van de Koning in het formatieproces is de politieke invloed van de Koning al voldoende gereduceerd.

aangepast op 20 april 2020

Eerste Kamer

"De Eerste Kamer mag niet worden afgeschaft."

De Eerste Kamer speelt een belangrijke rol waar het gaat om het toezien op de kwaliteit van de wetgeving en de concrete uitvoerbaarheid van voorstellen. In de Eerste Kamer zal men vaker ingaan op de staatsrechtelijke implicaties van een voorstel en daarbij ook het door de Raad van State gegeven advies over een voorstel meewegen.

De Eerste Kamer heeft echter geen formeel recht van amendement of terugstuurrecht, ook niet als er serieuze bezwaren zijn op een wetsvoorstel. Dit wordt dan opgelost door een soort reparatiewet naar de Eerste Kamer te sturen, de zogenoemde novelle, om bezwaren van de Eerste Kamer weg te nemen. De JOVD ziet liever dat er een formeel terugstuurrecht komt, zodat de Eerste Kamer steviger invulling kan geven aan de kwaliteitsborging van wetsvoorstellen.

• De leden van de Eerste Kamer dienen te worden benoemd voor een periode van zes jaar, waarbij iedere twee jaar voor een derde van de Eerste Kamerzetels nieuwe leden worden verkozen door de dan zittende Provinciale Staten.

• Om de rol van de Eerste Kamer als chambre de réflexion te versterken, dient zij het recht te hebben een wetsvoorstel met amendementen terug te zenden naar de Tweede Kamer.

• Indien de Eerste Kamer een voorstel twee maal heeft teruggezonden naar de Tweede Kamer, wordt er een Verenigde Vergadering uitgeroepen voor de behandeling van het wetsvoorstel, waar in beginsel een gewone meerderheid volstaat voor aannemen van het wetsvoorstel.

aangepast op 12 maart 2020

Verzwaarde besluitvormingsprocedure

In zowel de Eerste als Tweede Kamer geldt dat wetsvoorstellen aangenomen kunnen worden met een gewone meerderheid. De enige uitzondering hierop wordt gevormd door grondwetswijzigingen, waarvoor een speciale procedure in twee lezingen bestaat, waarbij er uiteindelijk een tweederdemeerderheid vereist is. Naar oordeel van de JOVD doet dit onvoldoende recht aan hoe ingrijpend en controversieel sommige beslissingen zijn, bijvoorbeeld bij de overdracht van
bevoegdheden naar de Europese Unie.

• Voor een beperkt aantal onderwerpen van zeer zwaarwegend belang moet een verzwaarde besluitvormingsprocedure worden opgenomen die een tweederdemeerderheid vereist. Zowel de besluitvormingsprocedure als een uitputtende lijst van onderwerpen dient in de Grondwet verankerd te worden.

aangepast op 12 maart 2020

Afschaffing van de provincie

"Bestuur op provinciaal niveau moet op termijn verdwijnen."

De JOVD kiest voor afschaffing van de provincie zoals wij die in zijn huidige vorm kennen. Politiek is op dit niveau namelijk nauwelijks noodzakelijk: het budget van een provincie is vaak kleiner dan dat van grote steden binnen die provincie. Ook fungeert de provincie niet als een loket voor inwoners en bedrijven, zoals rijksoverheid of gemeente dat doen. De taken van de provincie beperken zich tot kaders op bijvoorbeeld het gebied van ruimtelijke ordening en provinciale wegen. Directe democratische controle op dit lichaam is dan ook niet noodzakelijk.

Het bestuursniveau College van Gedeputeerde Staten en de vertegenwoordigers op provinciaal niveau, Provinciale Staten, verdwijnen wat de JOVD betreft stapsgewijs.

In plaats daarvan kunnen de provinciën functioneren als territoriale uitvoeringsorganen die zich bezighouden met publieke taken, zoals ruimtelijke ordening, veiligheid en infrastructuur, onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De provincie staat zo onder indirecte democratische controle, via de minister, van de Tweede Kamer. Taken die dicht bij de burger liggen en politiek van aard zijn, kunnen eventueel aan de gemeente worden overgedragen.

Uit historisch en cultureel besef blijft de naam van de provincie in gebruik.

Zolang de Provinciale Staten als democratisch orgaan blijven bestaan, mogen wat de JOVD betreft de leden ervan geen "dubbel mandaat" hebben met gemeentebesturen. Leden van de Provinciale Staten mogen dus geen lid van de gemeenteraad, burgemeester of wethouder zijn.

aangepast op 17 februari 2020

Koninkrijksrelaties

De JOVD ziet een verantwoordelijkheid van Nederland voor de overzeese gebieden Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, St. Eustasius en Saba. Daarom moet de status van Bonaire, St. Eustasius en Saba als bijzondere gemeenten van Nederland gehandhaafd blijven. Dat geldt eveneens voor de status van Aruba, Sint-Maarten en Curaçao als zelfstandige landen binnen het koninkrijk. De eilanden zijn volwaardig partner en grondgebied van het koninkrijk. De onafhankelijke positie betekent daarnaast dat de landen niet kunnen rekenen op financiële steun van Nederland.

aangepast op 17 februari 2020

Minister-president

Een direct verkozen minister-president tast het staatsrechtelijke bestel aan en leidt tot frictie tussen de mandaten van de Tweede Kamer en die van de minister-president. De JOVD wijst een direct gekozen minister-president dan ook van de hand.

aangepast op 17 februari 2020

Waterschappen

"Waterschappen mogen als democratisch orgaan verdwijnen."

Democratische controle op het waterbeheer in Nederland is wat de JOVD betreft volstrekt overbodig. Daarom moeten de waterschappen als democratisch orgaan verdwijnen en opgaan in uitvoeringsorganisaties onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

aangepast op 17 februari 2020

Scheiding van Kerk en Staat

"Alle wetten die godsdiensten voorrang geven, moeten worden afgeschaft."

Al in 1795 werd in Nederland de scheding van Kerk en Staat ingevoerd. Dit is echter nooit volledig doorgevoerd: nog steeds zijn er veel elementen in de Nederlandse wet- en regelgeving te vinden, die gebaseerd zijn op een religieuze grondslag. Hoewel de JOVD niet per se pleit voor volledige laïcité wil de JOVD deze scheiding wel strikter doorvoeren.

De JOVD stelt daarom een aantal zaken voor:

  • Nederland moet geen geld meer besteden aan kerkgenootschappen. Daarom moet de overheid stoppen met zogenaamde "compenserende neutraliteit", waarbij kleine kerkgenootschappen extra steun ontvangen om een achterstand in te halen. In plaats daarvan moet Nederland volstrekte neutraliteit in acht nemen en geen geld meer uitgeven aan levensbeschouwelijke en religieuze organisaties.
  • De Vrijheid van Godsdienst moet worden ingeruild voor een breder artikel, waarbij niet alleen godsdiensten worden beschermd, namelijk een Vrijheid van Geweten. Dit artikel zou kunnen luiden:
    Ieder heeft het recht op vrijheid van geweten en heeft het recht uitvoering te geven aan voorschriften die hieruit voortvloeien, individueel of in gemeenschap met anderen.
  • Alle wetten die godsdiensten voorrang geven, moeten worden afgeschaft, zoals de Zondagswet. Ook in de Winkeltijdenwet moet de bijzondere positie van de zondag vervallen. Ook de uitzonderingspositie van kerken in het burgerlijk wetboek, die kerkgenootschappen een andere positie geeft dan andere rechtspersonen, moet vervallen. Daarnaast moet de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling worden geschrapt. Daarmee mogen ook kerken niet langer discrimineren.
  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie mag geen gegevens meer ontvangen uit de Basisadministratie Personen (voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie, GBA).
aangepast op 17 februari 2020