Openbaar Bestuur

Openbaar Bestuur

Foto door Husky

Monarchie

De positie van de koning reduceren tot louter een ceremoniële functie acht de JOVD niet zinvol. Met het uitsluiten van de Koning in het formatieproces is de politieke invloed van de Koning al voldoende gereduceerd. De JOVD vindt wel dat kritisch gekeken kan worden naar het salaris van het Koningshuis.


Afschaffing van de provincie

"Bestuur op provinciaal niveau moet op termijn verdwijnen."

De JOVD kiest voor afschaffing van de provincie zoals wij die in zijn huidige vorm kennen. Politiek is op dit niveau namelijk nauwelijks noodzakelijk: het budget van een provincie is vaak kleiner dan dat van grote steden binnen die provincie. Ook fungeert de provincie niet als een loket voor inwoners en bedrijven, zoals rijksoverheid of gemeente dat doen. De taken van de provincie beperken zich tot kaders op bijvoorbeeld het gebied van ruimtelijke ordening en provinciale wegen. Directe democratische controle op dit lichaam is dan ook niet noodzakelijk.

Het bestuursniveau College van Gedeputeerde Staten en de vertegenwoordigers op provinciaal niveau, Provinciale Staten, verdwijnen wat de JOVD betreft stapsgewijs.

In plaats daarvan kunnen de provinciën functioneren als territoriale uitvoeringsorganen die zich bezighouden met publieke taken, zoals ruimtelijke ordening, veiligheid en infrastructuur, onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De provincie staat zo onder indirecte democratische controle, via de minister, van de Tweede Kamer. Taken die dicht bij de burger liggen en politiek van aard zijn, kunnen eventueel aan de gemeente worden overgedragen.

Uit historisch en cultureel besef blijft de naam van de provincie in gebruik.

Zolang de Provinciale Staten als democratisch orgaan blijven bestaan, mogen wat de JOVD betreft de leden ervan geen "dubbel mandaat" hebben met gemeentebesturen. Leden van de Provinciale Staten mogen dus geen lid van de gemeenteraad, burgemeester of wethouder zijn.

aangepast op 22 augustus 2019

Koninkrijksrelaties

De JOVD ziet een verantwoordelijkheid van Nederland voor de overzeese gebieden Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, St. Eustasius en Saba. Daarom moet de status van Bonaire, St. Eustasius en Saba als bijzondere gemeenten van Nederland gehandhaafd blijven. Dat geldt eveneens voor de status van Aruba, Sint-Maarten en Curaçao als zelfstandige landen binnen het koninkrijk. De eilanden zijn volwaardig partner en grondgebied van het koninkrijk. De onafhankelijke positie betekent daarnaast dat de landen niet kunnen rekenen op financiële steun van Nederland.


Minister-president

Een direct verkozen minister-president tast het staatsrechtelijke bestel aan en leidt tot frictie tussen de mandaten van de Tweede Kamer en die van de minister-president. De JOVD wijst een direct gekozen minister-president dan ook van de hand.

aangepast op 22 augustus 2019

Waterschappen

"Waterschappen mogen als democratisch orgaan verdwijnen."

Democratische controle op het waterbeheer in Nederland is wat de JOVD betreft volstrekt overbodig. Daarom moeten de waterschappen als democratisch orgaan verdwijnen en opgaan in uitvoeringsorganisaties onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

aangepast op 22 augustus 2019

Eerste Kamer

"De Eerste Kamer mag niet worden afgeschaft."

De JOVD is tegen de afschaffing van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer vervult een nuttige rol als ‘Chambre de Reflection’ en beoordeelt de wetgeving op haar merites. Daarmee is de Senaat van onschatbare waarde voor ons democratisch proces.

Wel moet de politieke rol van de Eerste Kamer beperkt worden. De JOVD wil daarom het ‘terugzendrecht’ introduceren in de Eerste Kamer, zodat de Eerste Kamer kan besluiten het wetsvoorstel terug te sturen naar de Tweede Kamer. Een voorstel mag slechts één keer teruggezonden worden

Het verkiezen van de leden van de Eerste Kamer zal geschieden door rechtstreekse verkiezingen. Altijd als de Tweede Kamer ontbonden wordt zullen er ook verkiezingen voor de Eerste Kamer worden uitgeschreven, zodat altijd ongeveer eenzelfde verhouding in beide Kamers der Staten-Generaal bestaat. Dit voorkomt een situatie waarbij de Eerste Kamer met een andere samenstelling een impasse afdwingt en het geeft de Eerste Kamer tevens de ruimte om te opereren als een ware 'Chambre de Reflexion'.

aangepast op 22 augustus 2019

Scheiding van Kerk en Staat

"Alle wetten die godsdiensten voorrang geven, moeten worden afgeschaft."

Al in 1795 werd in Nederland de scheding van Kerk en Staat ingevoerd. Dit is echter nooit volledig doorgevoerd: nog steeds zijn er veel elementen in de Nederlandse wet- en regelgeving te vinden, die gebaseerd zijn op een religieuze grondslag. Hoewel de JOVD niet per se pleit voor volledige laïcité wil de JOVD deze scheiding wel strikter doorvoeren.

De JOVD stelt daarom een aantal zaken voor:

  • Nederland moet geen geld meer besteden aan kerkgenootschappen. Daarom moet de overheid stoppen met zogenaamde "compenserende neutraliteit", waarbij kleine kerkgenootschappen extra steun ontvangen om een achterstand in te halen. In plaats daarvan moet Nederland volstrekte neutraliteit in acht nemen en geen geld meer uitgeven aan levensbeschouwelijke en religieuze organisaties.
  • De Vrijheid van Godsdienst moet worden ingeruild voor een breder artikel, waarbij niet alleen godsdiensten worden beschermd, namelijk een Vrijheid van Geweten. Dit artikel zou kunnen luiden:
    Ieder heeft het recht op vrijheid van geweten en heeft het recht uitvoering te geven aan voorschriften die hieruit voortvloeien, individueel of in gemeenschap met anderen.
  • Alle wetten die godsdiensten voorrang geven, moeten worden afgeschaft, zoals de Zondagswet. Ook in de Winkeltijdenwet moet de bijzondere positie van de zondag vervallen. Ook de uitzonderingspositie van kerken in het burgerlijk wetboek, die kerkgenootschappen een andere positie geeft dan andere rechtspersonen, moet vervallen. Daarnaast moet de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling worden geschrapt. Daarmee mogen ook kerken niet langer discrimineren.
  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie mag geen gegevens meer ontvangen uit de Basisadministratie Personen (voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie, GBA).
aangepast op 22 augustus 2019