Veiligheid, privacy en recht

Veiligheid, privacy en recht

Privacy en veiligheid

De JOVD pleit voor een solide bescherming van de privacy, zowel op basis van Europese als Nederlandse wet- en regelgeving. Hiervoor is verdere investering nodig in het toezicht, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder moet stevig op kunnen treden, zowel waar het gaat om misstanden in de private sector als bij (semi)overheid. Bij een overtreding in de private sector moeten hoge boetes opgelegd kunnen worden.

Als algemeen principe geldt dat het individu expliciet dient in te stemmen met elke vorm van verwerking of opslag van privacygevoelige gegevens. Het individu dient daarbij voldoende geïnformeerd te worden over welke gegevens met welke organisaties gedeeld worden en moeten op de hoogte gebracht worden van veranderingen in beleid.

aangepast op 17 februari 2020

Drugs

"Drugsgebruik behoort tot de vrijheid van het individu."

Het gedoogbeleid van coffeeshops is krom en moet op de schop. De regels zijn absurd en werken criminaliteit in de hand. Legalisering van drugs maakt het mogelijk dat het criminele circuit rond deze middelen tot het verleden behoren. Bovendien is de JOVD van mening dat het gebruik van drugs tot de vrijheid van het individu moet behoren.

De legalisering van drugs brengt meer voordelen met zich mee: zo kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toezicht houden op de gezondheidsaspecten van drugs, zuiverheid en bijvoorbeeld het gehalte werkzame stoffen. Daarnaast kunnen er belastingen geheven worden op de handel in drugs.

De JOVD wil niet alle drugs legaliseren. Van een aantal middelen geldt dat de baten niet opwegen tegen de maatschappelijke problematiek en de fysieke en mentale gezondheidsschade . Deze middelen kunnen op geen enkele wijze gelegaliseerd worden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld heroïne, crack en crystal meth.

aangepast op 17 februari 2020

Opsporing

Het is belangrijk dat criminelen worden opgespoord en kunnen worden berecht. De politie moet daar ook de ruimte voor hebben. Wel mogen rechten van individuen, ook van verdachten, niet uit het oog worden verloren. De JOVD vindt dat justitie nooit door middel van infiltratie betrokken mag raken bij criminaliteit, ook niet als er een ‘grote vis’ mee gepakt kan worden.

Om de Nederlandse politie succesvol te kunnen laten optreden moet de aangiftebereidheid omhoog. Dit lukt alleen als het doen van aangifte enerzijds toegankelijker wordt en anderzijds als burgers meer zicht krijgen op de uitwerking en resultaten van hun aangifte.

Cybercriminaliteit is een toenemend probleem in een digitaliserende wereld. Om cybercriminaliteit tegen te gaan moet justitie veel meer middelen en mensen zetten op de bestrijding hiervan.

aangepast op 17 februari 2020

Berechting

De bezuinigingen op het rechterlijke macht hebben de slagkracht ervan geen goed gedaan. Maandenlang wachten voordat een zaak bij de rechter kan voorkomen en dossiers die kwijtraken zijn symptomen van dit probleem. Het is daarom essentieel dat het rechterlijk bestuur op orde wordt gebracht en dat er meer wordt geïnvesteerd in het strafproces.

De JOVD is geen tegenstander van de strafbeschikking, waarbij het OM straffen oplegt zonder tussenkomst van de rechter. In bepaalde situaties kan dit zinvol zijn. Om de rechtszekerheid te waarborgen moet het systeem van strafbeschikkingen echter niet verder worden uitgebreid.

De positie van het slachtoffer in de gerechtelijke procedure is de afgelopen jaren sterk verbeterd. De JOVD wijst er echter wel op dat de positie van het slachtoffer in het strafproces niet nóg verder vergroot moet worden. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de rechtspositie van de verdachte te veel geschaad wordt.

De JOVD wijst iedere vorm van juryrechtspraak af. Een straf moet een goede verhouding zijn tussen bescherming van de samenleving, vergelding en erkenning van het leed van slachtoffers. Het Nederlandse rechtssysteem is hier uitstekend toe in staat.

Ten slotte keert de JOVD zich tegen het afwaarderen van de dagvaarding door de deurwaarder. Het feit dat een deurwaarder een dagvaarding persoonlijk moet overhandigen, garandeert dat niemand voor juridische verrassingen komt te staan.

aangepast op 17 februari 2020

Verlof

Voor alle gedetineerden geldt dat zeer voorzichtig moet worden omgesprongen met verlof. Wanneer verlof wordt verleend, moeten de juiste voorzorgsmaatregelen genomen worden, eventueel met behulp van technieken als een enkelband of knieslot.

aangepast op 17 februari 2020

Straf

"Binnen de gevangenismuren dient Hierbij dient een sober regime te gelden."

Een straf moet een goede verhouding zijn tussen bescherming van de samenleving, vergelding en erkenning van het leed van slachtoffers. Afgelopen jaren is het beginsel van resocialisatie ondergesneeuwd geraakt door de nadruk op vergelding. De JOVD vindt dit kwalijk. Zonder het beginsel van resocialisatie is recidive namelijk niet te voorkomen. Een gedetineerde moet actief klaargemaakt worden voor een terugkeer in de samenleving. Hierbij dient daarentegen wel een sober regime binnen de gevangenismuren te gelden.

Na twee derde te hebben uitgezeten van de straf, beoordeelt de rechter of de delinquent in aanmerking kan komen voor een invrijheidsstelling. De eisen voor deze beoordeling dienen te worden verzwaard.

Volgens de JOVD moet er geïnvesteerd worden in terbeschikkingstelling (TBS). Een geesteszieke dient namelijk zo goed mogelijk te worden behandeld. In geval iemand tot zowel gevangenisstraf als tbs veroordeeld is, dient de tbs meteen aan te vangen.

aangepast op 17 februari 2020

Inlichtingendienst

De JOVD is tegenstander van het op grote schaal ongericht vergaren van gegevens zonder dat er sprake is van een concrete verdenking. Enkel reeds geanalyseerde data mag gedeeld worden met buitenlandse inlichtingendiensten, om proportionaliteit en doelmatigheid van het gebruik te garanderen. De JOVD is voorstander van een verkorte bewaartermijn van ten hoogste van twee jaar, waarbij langere opslag enkel mogelijk is bij een concrete verdenking. Samenwerking tussen Nederlandse inlichtingenorganisaties is van zeer groot belang, in het bijzonder tussen de AIVD en de MIVD en binnen het Joint ISTAR Commando van Defensie.

aangepast op 17 februari 2020

Cameratoezicht

De JOVD staat sceptisch tegenover cameratoezicht: enkel als er concrete aanwijzing is dat de veiligheid in het geding is, kan er sprake zijn van cameratoezicht. De effectiviteit van toezicht moet periodiek geëvalueerd worden en het toezicht dient stopgezet te worden als er geen aanleiding meer bestaat of het toezicht onvoldoende effectief is.

Camera’s ten behoeve van bijvoorbeeld trajectcontrole moeten gebruikt worden voor het bevorderen van de verkeersveiligheid en niet voor het volgen van burgers op basis van kentekenherkenning. Wel mag kentekenherkenning ingezet worden als opsporingsmethode, door middel van een database van gezochte kentekens. Uiteraard moet het gebruik hiervan getoetst worden zoals dat bij andere opsporingsmethoden gebruikelijk is.

Drones met camera’s in privébezit kunnen ook een inbreuk vormen op de privacy. De JOVD bepleit daarom forse boetes voor personen die inbreuk maken op de privacy van anderen met een drone met camera.

aangepast op 17 februari 2020

Vrijheid van Meningsuiting

De JOVD beschouwt de vrijheid van meningsuiting als een van de belangrijkste Nederlandse grondrechten. Het vrij kunnen uitwisselen van ideeën is van groot belang voor het publiek debat. De JOVD bepleit daarom een algehele verbreding van de vrijheid van meningsuiting. Enkel het concreet oproepen tot of bedreigen met geweld zou strafbaar moeten zijn.

aangepast op 17 februari 2020

Recht op Vrijheid van Godsdienst

In Nederland wordt de Vrijheid van Godsdienst vaak als een groot goed gezien, maar er zitten een aantal addertjes onder het gras. Zo geeft deze vrijheid een uitzonderingspositie voor religies boven andere vormen van levensbeschouwing en wordt de overheid gedwongen om een afweging te maken of een overtuiging ook een godsdienst is. De JOVD vindt niet, zoals een aantal tegenstanders van een grondwettelijk verankerde vrijheid van godsdienst, dat het vrij belijden van een godsdienst al verankerd is door de vrijheid van meningsuiting. Dit omdat mensen ook naar de voorschriften van een godsdienst moeten kunnen leven. De mening moet dus niet alleen geuit kunnen worden, maar ook gevolgd. Wel kiest de JOVD voor een neutraler geformuleerde vrijheid.

Daarom stelt de JOVD voor de vrijheid van godsdienst te vervangen voor een vrijheid van geweten. Het nieuwe grondwetsartikel zou dan als volgt kunnen luiden:

Ieder heeft het recht op vrijheid van geweten en heeft het recht uitvoering te geven aan voorschriften die hieruit voortvloeien, individueel of in gemeenschap met anderen.

aangepast op 17 februari 2020

Cyber Security

De JOVD is van mening dat Nederland prioriteit dient te geven aan de digitale weerbaarheid, vanwege het grote belang van de digitale infrastructuur voor het juist functioneren van de overheid en de economie. In het bijzonder geldt dat cybersecurity naast de meer traditionele oorlogsvoering een belangrijke positie in dient te nemen bij Defensie, waarbij er intensief samengewerkt dient te worden binnen de NAVO en met andere bondgenoten. Ook ziet de JOVD een grote rol weggelegd voor samenwerking met academici en het bedrijfsleven.

De JOVD steunt de Nederlandse ambitie om op het vlak van cybersecurity leidend te zijn in de wereld. Om de initiatieven als het Defensie Cyber Commando en de Joint SIGINT Cyber Unit van AIVD en MIVD te laten slagen, moet er geïnvesteerd worden in voldoende kennis bij de Nederlandse overheid en overheden in het algemeen. Hoewel de markt al snel voorloopt in het innoveren op dit vlak, kan de overheid het zich niet veroorloven achter te lopen.

aangepast op 17 februari 2020

Privacy tussen mensen en bedrijven

"Bedrijven die privacy schenden dienen tot 5% van de jaarlijkse omzet te worden beboet."

Niet alleen tussen de verhouding van burger en overheid is de privacybalans kwetsbaar, ook andere burgers en bedrijven kunnen de privacy van personen flink schaden. Hierbij valt te denken aan het doorverkopen van websites aan webshops en marketingbureau's. Webshops en verzekeringsmaatschappijen gebruiken aangekochte gegevens bijvoorbeeld om een passend aanbod te doen, dus om bijvoorbeeld een hogere prijs voor een vliegticket te vragen als je veel gegoogled hebt op een vakantiebestemming of om de prijs van een verzekering te verhogen als je bij webshops bekend staat als risicovol.

De JOVD is niet in principe tegen dit soort gebruik van persoonsgegevens, omdat het voor anderen voordelig kan zijn. De hogere premie voor een wanbetaler maakt dat cliënten die netjes hun rekeningen betalen, goedkoper uit zijn. Wel vindt de JOVD dat iedereen er recht op heeft om te weten waar hij of zij aan toe is.

Daarom mogen websites die om persoonsgegevens vragen de verkoop ervan niet langer wegstoppen in onleesbare algemene voorwaarden. In plaats daarvan moeten zij door middel van symbolen, vergelijkbaar met kijkwijzers, in één oogopslag duidelijk maken welke gegevens zij verkopen. Ook moet er een overzicht beschikbaar zijn van recent verkochte gegevens, uiteraard in algemene zin. Zo'n overzicht bevat gegevens als: "In maart 2015 hebben we de adresgegevens van onze klanten verkocht, gekoppeld aan het geboortejaar."

Ook vindt de JOVD dat algemene voorwaarden niet meer stilzwijgend mogen worden vernieuwd. Nieuwe voorwaarden moeten expliciet worden geaccepteerd, met een overzicht van de verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie. Van gebruikers of cliënten die dit niet doen, moeten de oude voorwaarden worden vernietigd. Ook mogen er geen gegevens worden doorverkocht aan partijen die aan soepelere regelgeving gebonden zijn dan de regelgeving die in Nederland geldt.

Om dit alles in de gaten te houden, moet het College van Bescherming Persoonsgegevens flink worden uitgebreid. Die krijgt wat de JOVD betreft de bevoegdheid om hoge boetes uit te delen tot 5% van de jaarlijkse omzet.

aangepast op 17 februari 2020

Dienstplicht

"Een dienstplicht is een grove inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht."

De JOVD is principieel tegenstander van de dienstplicht. De dienstplicht is een grove inbreuk op de zelfbeschikking van het individu. Niemand kan gedwongen worden om bepaalde taken uit te voeren, laat staan om te doden en het risico te lopen gedood te worden op bevel van de overheid.

De dienstplicht mag ook niet dienen als heropvoeding of sanctie.

aangepast op 17 februari 2020