Veiligheid, privacy en recht

Veiligheid, privacy en recht

Privacy en veiligheid

"DNA, vingerafdrukken, en communicatiegegevens mogen niet op grote schaal worden opgeslagen."

De JOVD zegt ‘ja’ tegen veiligheid, maar ‘nee’ tegen schijnveiligheid. De JOVD vindt dat dat de burger beschermd moet worden tegen een al te nieuwsgierige overheid die alles wil documenteren en vastleggen. Daarom keren wij ons fel tegen een overheid die stelt dat veiligheid te creëren is door meer en meer gegevens te verzamelen.

De JOVD pleit daarom tegen het opzetten van een database met DNA en vingerafdrukken van iedere Nederlander en het op grote schaal opslaan van communicatiegegevens. Hieronder valt ook het verzamelen van metadata. De JOVD wijst daarnaast op het risico van de onherstelbare schade wanneer persoonlijke gegevens op straat komen te liggen, overgedragen worden aan commerciële partijen of wanneer ze in de handen komen van een niet-democratische regering.

Wetten die de privacy of andere burgerrechten inperken moeten standaard aflopen na vijf jaar en onderworpen worden aan een evaluatie van bruikbaarheid en urgentie. Dit geldt eveneens met terugwerkende kracht voor alle privacybeperkende wetgeving.

Schending van privacy door bedrijven en organisaties dient nauwlettend in de gaten te worden gehouden. Het moet voor bedrijven en organisaties slechts onder strikte voorwaarden mogelijk zijn om privacygevoelige informatie te delen, verkopen of te koppelen. Het moet voor consumenten daarnaast te allen tijde duidelijk te zijn wat er met de door hun verstrekte gegevens gebeurt.

De JOVD verlangt daarom ook betere controle op ICT-systemen van de overheid en van private organisaties. Wanneer informatie van burgers opgeslagen dient te worden, mogen zij erop vertrouwen dat er zorgvuldig met deze informatie omgegaan wordt. Een veiligheidslek in een dergelijk systeem is dan ook onaanvaardbaar.

aangepast op 22 augustus 2019

Drugs

"Drugsgebruik behoort tot de vrijheid van het individu."

Het gedoogbeleid van coffeeshops is krom en moet op de schop. De regels zijn absurd en werken criminaliteit in de hand. Legalisering van drugs maakt het mogelijk dat het criminele circuit rond deze middelen tot het verleden behoren. Bovendien is de JOVD van mening dat het gebruik van drugs tot de vrijheid van het individu moet behoren.

De legalisering van drugs brengt meer voordelen met zich mee: zo kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toezicht houden op de gezondheidsaspecten van drugs, zuiverheid en bijvoorbeeld het gehalte werkzame stoffen. Daarnaast kunnen er belastingen geheven worden op de handel in drugs.

De JOVD wil niet alle drugs legaliseren. Van een aantal middelen geldt dat de baten niet opwegen tegen de maatschappelijke problematiek en de fysieke en mentale gezondheidsschade . Deze middelen kunnen op geen enkele wijze gelegaliseerd worden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld heroïne, crack en crystal meth.

aangepast op 22 augustus 2019

Opsporing

Het is belangrijk dat criminelen worden opgespoord en kunnen worden berecht. De politie moet daar ook de ruimte voor hebben. Wel mogen rechten van individuen, ook van verdachten, niet uit het oog worden verloren. De JOVD vindt dat justitie nooit door middel van infiltratie betrokken mag raken bij criminaliteit, ook niet als er een ‘grote vis’ mee gepakt kan worden.

Om de Nederlandse politie succesvol te kunnen laten optreden moet de aangiftebereidheid omhoog. Dit lukt alleen als het doen van aangifte enerzijds toegankelijker wordt en anderzijds als burgers meer zicht krijgen op de uitwerking en resultaten van hun aangifte.

Cybercriminaliteit is een toenemend probleem in een digitaliserende wereld. Om cybercriminaliteit tegen te gaan moet justitie veel meer middelen en mensen zetten op de bestrijding hiervan.

aangepast op 22 augustus 2019

Berechting

De bezuinigingen op het rechterlijke macht hebben de slagkracht ervan geen goed gedaan. Maandenlang wachten voordat een zaak bij de rechter kan voorkomen en dossiers die kwijtraken zijn symptomen van dit probleem. Het is daarom essentieel dat het rechterlijk bestuur op orde wordt gebracht en dat er meer wordt geïnvesteerd in het strafproces.

De JOVD is geen tegenstander van de strafbeschikking, waarbij het OM straffen oplegt zonder tussenkomst van de rechter. In bepaalde situaties kan dit zinvol zijn. Om de rechtszekerheid te waarborgen moet het systeem van strafbeschikkingen echter niet verder worden uitgebreid.

De positie van het slachtoffer in de gerechtelijke procedure is de afgelopen jaren sterk verbeterd. De JOVD wijst er echter wel op dat de positie van het slachtoffer in het strafproces niet nóg verder vergroot moet worden. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de rechtspositie van de verdachte te veel geschaad wordt.

De JOVD wijst iedere vorm van juryrechtspraak af. Een straf moet een goede verhouding zijn tussen bescherming van de samenleving, vergelding en erkenning van het leed van slachtoffers. Het Nederlandse rechtssysteem is hier uitstekend toe in staat.

Ten slotte keert de JOVD zich tegen het afwaarderen van de dagvaarding door de deurwaarder. Het feit dat een deurwaarder een dagvaarding persoonlijk moet overhandigen, garandeert dat niemand voor juridische verrassingen komt te staan.

aangepast op 22 augustus 2019

Verlof

Voor alle gedetineerden geldt dat zeer voorzichtig moet worden omgesprongen met verlof. Wanneer verlof wordt verleend, moeten de juiste voorzorgsmaatregelen genomen worden, eventueel met behulp van technieken als een enkelband of knieslot.

aangepast op 22 augustus 2019

Straf

"Binnen de gevangenismuren dient Hierbij dient een sober regime te gelden."

Een straf moet een goede verhouding zijn tussen bescherming van de samenleving, vergelding en erkenning van het leed van slachtoffers. Afgelopen jaren is het beginsel van resocialisatie ondergesneeuwd geraakt door de nadruk op vergelding. De JOVD vindt dit kwalijk. Zonder het beginsel van resocialisatie is recidive namelijk niet te voorkomen. Een gedetineerde moet actief klaargemaakt worden voor een terugkeer in de samenleving. Hierbij dient daarentegen wel een sober regime binnen de gevangenismuren te gelden.

Na twee derde te hebben uitgezeten van de straf, beoordeelt de rechter of de delinquent in aanmerking kan komen voor een invrijheidsstelling. De eisen voor deze beoordeling dienen te worden verzwaard.

Volgens de JOVD moet er geïnvesteerd worden in terbeschikkingstelling (TBS). Een geesteszieke dient namelijk zo goed mogelijk te worden behandeld. In geval iemand tot zowel gevangenisstraf als tbs veroordeeld is, dient de tbs meteen aan te vangen.

aangepast op 22 augustus 2019

Inlichtingendienst

"Inlichtingendiensten mogen nimmer buiten de radar van het democratische toezicht opereren."

Het werk van inlichtingendiensten is onontbeerlijk om de veiligheid van onze samenleving te waarborgen. De JOVD heeft privacy echter hoog in het vaandel staan. Het op grote schaal verzamelen van gegevens van Nederlanders staat haaks op de vrijheid van het individu. De JOVD pleit daarom tegen het op grote schaal opslaan van communicatiegegevens. Hieronder valt ook het verzamelen van metadata.

Het parlementair toezicht op inlichtingendiensten moet versterkt worden. Inlichtingendiensten mogen nimmer buiten de radar van het democratische toezicht opereren.

aangepast op 22 augustus 2019

Cameratoezicht

Cameratoezicht in Nederlandse steden moet per situatie en per moment beoordeeld worden. De JOVD kiest voor een ‘nee, tenzij-systeem’. Alleen als er aantoonbare aanwijzingen zijn dat de veiligheid in het geding zou kunnen zijn, is het installeren van camera’s in openbaar terrein gerechtvaardigd.

Als deze aanwijzingen niet langer bestaan moeten de camera’s worden verwijderd. Daartoe moet de situatie rondom camera’s periodiek worden geëvalueerd. Stationaire camera's die toezicht houden op de openbare weg dienen goed zichtbaar te zijn in een felle kleur of door middel van een bord.


Vuurwerkverbod

"De vrijheid van een individu om openlijk over vuurwerk te mogen beschikken weegt niet op tegen de veiligheid van omstanders."

De cijfers van incidenten in Nederland leren helaas dat ongelukken met vuurwerk blijven stijgen en zich niet laten beteugelen door halfzachte wetgeving. De vrijheid van een individu om openlijk over vuurwerk te mogen beschikken weegt niet op tegen de veiligheid van omstanders. Het vuurwerkverbod kan gecompenseerd worden door een vuurwerkshow van een gemeente of een private partij, zoals in veel landen gebruikelijk is.

De JOVD wijst er in dit verbod ook op, dat een meerderheid van de Nederlanders een vuurwerkverbod zou verwelkomen.

aangepast op 22 augustus 2019

Vrijheid van Meningsuiting

"De vrijheid van meningsuiting voor politici en ambtenaren moet worden verruimd."

De JOVD maakt zich zorgen om de vrijheid van meningsuiting, die onverminderd onder druk staat. De vele recente voorbeelden van (poging tot) inperking van de vrijheid van meningsuiting, zoals de aangescherpte persregels in de Tweede Kamer en het strafrechtelijk onderzoek naar de bewerkte foto van James Foley, tonen dat volgens de JOVD aan.

Om aandacht te vragen voor dit probleem heeft de JOVD een digitale vrijdenkersruimte opgericht: devrijdenkersruimte.nl. Deze site bevat enkele ‘vrijdenkers’ die ook door de fysieke ruimte van de VVD uitgelicht werden, zoals een werk van Gregorius Nekschot en een afbeelding van Theo van Gogh. Ook hangen er nieuwe controversiële personen in de ruimte, zoals Geert Wilders en Thomas von der Dunk.

Daarnaast verzet de JOVD zich tegen wetgeving die de vrijheid van meningsuiting onder druk zet, zoals het verbod op het boek ‘Mein Kampf’. Hoezeer dat boek ook te verwerpen is, het verbieden helpt niet.

Voor politici en ambtenaren moet de vrijheid van meningsuiting wat de JOVD betreft zelfs worden verruimd. Politici moeten vrij hun mening kunnen uiten, niet alleen om de stem van de kiezer te laten horen maar ook omdat kiezers het recht hebben om te weten wat de exacte mening van een volksvertegenwoordiger of bestuurder is.

Ambtenaren hebben nu nauwelijks vrijheid van meningsuiting omdat politici verantwoordelijk zijn. Ook aan die beperking van de vrijheid van meningsuiting moet een einde komen.

aangepast op 22 augustus 2019

Recht op Vrijheid van Godsdienst

In Nederland wordt de Vrijheid van Godsdienst vaak als een groot goed gezien, maar er zitten een aantal addertjes onder het gras. Zo geeft deze vrijheid een uitzonderingspositie voor religies boven andere vormen van levensbeschouwing en wordt de roverheid gedwongen om een afweging te maken of een overtuiging ook een godsdienst is. De JOVD vindt niet, zoals een aantal tegenstanders van een grondwettelijk verankerde vrijheid van godsdienst, dat het vrij belijden van een godsdienst al verankerd is door de vrijheid van meningsuiting. Dit omdat mensen ook naar de voorschriften van een godsdienst moeten kunnen leven. De mening moet dus niet alleen geuit kunnen worden, maar ook gevolgd. Wel kiest de JOVD voor een neutraler geformuleerde vrijheid.

Daarom stelt de JOVD voor de vrijheid van godsdienst te vervangen voor een vrijheid van geweten. Het nieuwe grondwetsartikel zou dan als volgt kunnen luiden:

Ieder heeft het recht op vrijheid van geweten en heeft het recht uitvoering te geven aan voorschriften die hieruit voortvloeien, individueel of in gemeenschap met anderen.

aangepast op 22 augustus 2019

Cyber Security

De JOVD vindt dat er veel meer ingezet moet worden op het beschermen van de digitale ruimte dan nu het geval is. Een van de bezwaren van de JOVD is, dat cyber security in Nederland nog gesplitst is tussen al te veel instellingen en ministeries. Het is tijd voor een eenduidige, heldere coördinatie.

Het beveiligen van het internet bevordert de vrijheid en privacy van burgers tegen hackers en beschermt de samenleving. De risico's zijn immers groot: zelfs energiecentrales, noodcentrales en drinkwaterzuiveringsinstallaties kunnen door hackers worden gesaboteerd. De gevolgen zouden niet zijn te overzien.

Naast zolderkamerhackers zijn ook terroristen en buitenlandse mogendheden een groot risico. Daarom moet er samenwerking worden gezocht binnen de NAVO of binnen een daartoe opgericht verband om de digitale wereld over de gehele breedte veilig te maken.

aangepast op 22 augustus 2019

Privacy tussen mensen en bedrijven

"Bedrijven die privacy schenden dienen tot 5% van de jaarlijkse omzet te worden beboet."

Niet alleen tussen de verhouding van burger en overheid is de privacybalans kwetsbaar, ook andere burgers en bedrijven kunnen de privacy van personen flink schaden. Hierbij valt te denken aan het doorverkopen van websites aan webshops en marketingbureau's. Webshops en verzekeringsmaatschappijen gebruiken aangekochte gegevens bijvoorbeeld om een passend aanbod te doen, dus om bijvoorbeeld een hogere prijs voor een vliegticket te vragen als je veel gegoogled hebt op een vakantiebestemming of om de prijs van een verzekering te verhogen als je bij webshops bekend staat als risicovol.

De JOVD is niet in principe tegen dit soort gebruik van persoonsgegevens, omdat het voor anderen voordelig kan zijn. De hogere premie voor een wanbetaler maakt dat cliënten die netjes hun rekeningen betalen, goedkoper uit zijn. Wel vindt de JOVD dat iedereen er recht op heeft om te weten waar hij of zij aan toe is.

Daarom mogen websites die om persoonsgegevens vragen de verkoop ervan niet langer wegstoppen in onleesbare algemene voorwaarden. In plaats daarvan moeten zij door middel van symbolen, vergelijkbaar met kijkwijzers, in één oogopslag duidelijk maken welke gegevens zij verkopen. Ook moet er een overzicht beschikbaar zijn van recent verkochte gegevens, uiteraard in algemene zin. Zo'n overzicht bevat gegevens als: "In maart 2015 hebben we de adresgegevens van onze klanten verkocht, gekoppeld aan het geboortejaar."

Ook vindt de JOVD dat algemene voorwaarden niet meer stilzwijgend mogen worden vernieuwd. Nieuwe voorwaarden moeten expliciet worden geaccepteerd, met een overzicht van de verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie. Van gebruikers of cliënten die dit niet doen, moeten de oude voorwaarden worden vernietigd. Ook mogen er geen gegevens worden doorverkocht aan partijen die aan soepelere regelgeving gebonden zijn dan de regelgeving die in Nederland geldt.

Om dit alles in de gaten te houden, moet het College van Bescherming Persoonsgegevens flink worden uitgebreid. Die krijgt wat de JOVD betreft de bevoegdheid om hoge boetes uit te delen tot 5% van de jaarlijkse omzet.

aangepast op 22 augustus 2019

Dienstplicht

"Een dienstplicht is een grove inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht."

De JOVD is principieel tegenstander van de dienstplicht. De dienstplicht is een grove inbreuk op de zelfbeschikking van het individu. Niemand kan gedwongen worden om bepaalde taken uit te voeren, laat staan om te doden en het risico te lopen gedood te worden op bevel van de overheid.

De dienstplicht mag ook niet dienen als heropvoeding of sanctie.

aangepast op 22 augustus 2019