Zorgen over zorg

Zorgen over zorg

Abortus

"De verplichte bedenktijd die momenteel geldt bij een abortus moeten worden afgeschaft."

De JOVD vindt dat abortus voor iedere vrouw toegankelijk moet zijn. Er wordt vastgehouden aan de 24-wekengrens, omdat foetussen daarna levensvatbaar zijn en pijn kunnen voelen. De keuze voor abortus ligt geheel bij de patiënt zelf. De verplichte bedenktijd die momenteel geldt bij een abortus wordt afgeschaft.

aangepast op 22 augustus 2019

Zelfbeschikkingsrecht

In een liberale samenleving is er maar één iemand die over het lichaam van een individu mag beschikken: het individu zelf. Het staat voor de JOVD buiten kijf dat het individu mag beslissen wat er gebeurt met zijn leven en dood, met medicatie en met het ongeboren kind.


Euthanasie en hulp bij zelfdoding

"Hulp bij zelfdoding moet toegestaan worden als een persoon zijn leven als voltooid acht."

De grenzen aan de euthanasiewetgeving moeten ruim worden geïnterpreteerd. De JOVD is tegen een systeem waarbij voor de huisarts continu de angst boven het hoofd hangt om vervolgd te worden. De toetsing van euthanasie achteraf moet dan ook vooral dienend zijn aan de artsen. Artsen die twijfelen moeten voldoende steun kunnen krijgen uit de beroepsgroep. De euthanasiewetgeving moet ook toegankelijk zijn voor jongeren, in samenspraak met arts en ouders.

Het verrichten van euthanasie mag nooit een verplichting van de arts worden. Een arts die geen euthanasie wil verrichten, krijgt wat de JOVD betreft een doorverwijzingsplicht naar een arts die wel bereid is tot het verrichten van euthanasie.

Hulp bij zelfdoding moet toegestaan worden als een persoon zijn leven als voltooid acht. Dit dient om drama’s met foutieve cocktails van medicijnen en onjuist uitgeoefende verstikkingspogingen tegen te gaan. De huisarts dient hierbij betrokken te worden, zodat zorgvuldigheid voorop staat.

aangepast op 22 augustus 2019

QALY voor dure medische zorg

De JOVD maakt zich zorgen om de hoge kosten van de gezondheidszorg. Ingrijpen is nodig om de zorgkosten ook in de toekomst betaalbaar te houden. Daarvoor zijn moeilijke keuzes noodzakelijk.

De JOVD wil dat bij het toelaten van nieuwe geneesmiddelen aan het basispakket van de zorgverzekering, een kosten-effectiviteitsanalyse wordt uitgevoerd. Deze analyse vergelijkt de extra kosten van het middel met de gewonnen levensjaren (of QALY’s). QALY, quality-adjusted life year, is een indexering voor de lengte van een gewonnen levensjaar gecorrigeerd voor de kwaliteit van het leven. Bij de introductie van een nieuwe behandeling op de markt, moet dan een maximumbedrag worden vastgesteld per gewonnen kwalitatief levensjaar. Deze toetsing gebeurt bij de toelating van een geneesmiddel op statistische basis. De behandelend arts hoeft zich dus niet druk te maken over de kosten van de behandeling van zijn patiënt.

De hoogte van het maximumbedrag moet door een parlementaire commissie worden bepaald.

aangepast op 22 augustus 2019

Psychische zorg

"Specialistische geestelijke gezondheidszorg moet worden opgenomen in het basispakket."

In de toegang tot medisch specialisten mag geen verschil zijn tussen psychische en lichamelijke klachten. Wat de JOVD betreft moet de specialistische geestelijke gezondheidszorg beschikbaar zijn in het basispakket.

aangepast op 22 augustus 2019

Ziekenhuisspecialisatie

De JOVD verwelkomt ziekenhuisspecialisatie. Relatief eenvoudige behandelingen en spoedeisende hulpposten dienen in alle regio’s aangeboden blijven te worden. Voor specialistische ingrepen is het voor de JOVD geen enkel probleem als Nederlanders enkele uren moeten reizen, zodat er uiteindelijk betere en efficiëntere zorg geleverd kan worden.

aangepast op 22 augustus 2019

Particuliere zorginstellingen

Er moet meer ruimte gegeven worden aan particuliere zorginstellingen. Nu mogen privéklinieken alleen dagopnames verrichten. De JOVD vindt dat een onzinnige regeling. Uiteraard moeten privéklinieken wel voldoen aan dezelfde hoogstaande kwaliteitseisen als door de overheid gefinancierde ziekenhuizen en moeten zij aan hetzelfde toezicht onderhevig zijn.

aangepast op 22 augustus 2019

Langdurige zorg

"Gemeentes moeten niet bij voorbaat met zorgsubsidies strooien."

Wanneer iemand niet meer geheel voor zichzelf kan zorgen, bijvoorbeeld ouderen of gehandicapten, moet zorg om de patiënt heen gecreëerd worden: wat heeft de patiënt echt nodig en wat niet? Uitgangspunt daarbij moet de mogelijkheden van de patiënt zijn, of waar zijn familie hem kan helpen.

De gemeente moet vooral een aanvullende rol hebben. Waar zorg vanuit de omgeving niet lukt en ondersteuning echt nodig is, moet de gemeente doelgerichte actie ondernemen. De gemeente moet echter niet bij voorbaat al met subsidies en middelen gaan strooien, zonder dat daar directe noodzaak voor is.

De zorg moet menselijk blijven. Er wordt daarom slechts bezuinigd op zaken die de patiënt en zijn omgeving zelf kunnen opvangen. Patiënten worden als mensen en als individuen behandeld. Basisbehoeften moeten daarom gewoon vergoed worden: zaken als de 24-uursluier zijn mensonterend en worden voortaan niet meer toegestaan.

aangepast op 22 augustus 2019